‘Bandijingisele ngenqatha lemoto emlonyeni’

UThembisa Thembani

Ngethuba uThembisa Thembani ephendula umnxeba osuka kwaSpar eCumakala ngokumayelana nokungenela kwakhe ukhuphiswano lwemoto, ebezele yimincili esithi buzakutshintsha ubomi bakhe.

Umnxeba ungene ngolu hlobo:

Umsebenzi wakwaSpar: KukwaSpar eCumakala apha, sicela ukubuza ukuba sithetha noThembisa Thembani?

Thembisa Thembani: Ewe.

Umsebenzi wakwaSpar: Mama kumalunga nokhuphiswano lwemoto obulungenele, ingaba unayo ilayisenisi?

Thembisa Thembani: Hayi andinayo ilayisenisi, kodwa umyeni wam unayo yena.

Umsebenzi wakwaSpar: Xa ungenayo ilayisenisi ke mama, awukwazi ukuphumelela.

Aphele apho ke amathemba kaThembani ngethuba esaziswa ukuba akanakukwazi ukuyifumana le moto kuba engenazo iimpepha zokuqhuba. Ayikhange iphinde isebenze kakuhle ingqondo kaThembani, ngenxa yalo mnxeba.

“Bathe kum abafuni myeni wam, bafuna mna kwaye abafuni kuba sengozini yokunika umntu imoto engenalayisenisi. Ndibaxelele ukuba imoto ingaqhutywa ngumyeni wam,” kutsho uThembani.

Uthi uqonde ukuba makangqale kwaSpar eCumakala ayokufumana ingcombolo ngalo mba. “Ndifike ndabaxelela ukuba asizange saxelelwa ukuba olu khuphiswano lungenelwa ngabantu abanelayisenisi kuphela. Ukuba sasixelelwe ngekwangenela umyeni wam,” utshilo uThembani.

UThembani uthi wangenela olu khuphiswano lwemoto yohlobo lweHyundai i10 kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Ukungenela, ubani bekufuneka athenge nge-R150 ukuya phezulu.

Le nkosikazi ithi ikholelwa ukuba uSpar waseCumakala uyohluthe inqatha sele lijinga emlonyeni. “Ayindiphathi kakuhle le nto, futhi kunzima nokulala ebusuku. Yimpatho-mbi le yenziwe nguSpar kum. Ngokuya sasingenela ukhuphiswano, zange sixelelwe ngeelayisenisi zokuqhuba.

“Le Hyundai i10 yeyam, ndiyayifuna,” kutsho uThembani.

UThembani usebenza njengosomashishini ophekela amatheko okanye izici.

Uthi ukuphumelela le moto bekuzakwenza lula umsebenzi wakhe. “Qho xa ndiyokuphekela abantu kwiindawo ezikude kunyanzeleka ukuba ndiqashe imoto,” utsho uThembani.

I’solezwe lincokole nomanejala wakwaSpar eCumakala, osixelele ukuba uThembani akakwazi ukufumana le moto kuba akanalayisenisi.

“Imiqathango yethu yeyokuba ukuze uphumelele imoto kufuneka ubenempepha zokuqhuba. Soze sinike imoto umntu ongenalayisenisi. Asiyomiqathango ephuma kuthi le, iphuma kwi-ofisi yethu ephezulu,” itshilo le manejala, engavumanga kuchazwa ngegama.

Lo manejala usibonise imibhalo exhonywe kule venkile engqina ukuba lowo ungenelayo kufuneka abenelayisenisi yokuqhuba. Kodwa uThembani umile kwelithi le miqathango ayizange icaciswe kuye ngethuba engenela.

Le moto yohlobo lweHyundai i10 ithe yanikezwa komnye umntu onelayisenisi ngoMgqibelo umhla weshumi elinesihlanu kule nyanga.

Kunyaka ophelileyo, uBusisiwe Bangani waseZeleni eCumakala, waphumelela umgrugra weToyota Hilux kukhuphiswano lakwaMTN.

Bathi abakwaMTN xa beqaphela imeko yokusokola nokungabina layisenisi kukaBangani, bayithengisa le moto ze banika uBangani imali yayo.