‘Bangazixheshi abebanga leshumi’

UNkosi Ntsika Joyi weNdlu yeeNkosi eMpuma Koloni umemelela iintsapho ezaluse abantwana kwaneziseza kwalusa ukuba zenze konke ukuqinisekisa ukuba abantwana bayakhuselwa eSuthwini.

Oku kuhambelana nokuba lithe laqala ixesha lokwalusa lasebusika ukusukela ngomhla wesihlanu kwinyanga kaCanzibe walo nyaka.

“Ewe, liqalile ke isiko lokwaluka, kodwa kweli nqanaba lokuqala kuvulelwe kuphela abo bangafundiyo ukuba baye esikolweni, sicela abazali ukuba badlale indima yabo,” kutsho uNkosi Joyi.

UNkosi uJoyi ebebambe indibano neeNkosi zoMasipala iAB Xuma eNgcobo nalapho asebenzise eli thuba ekhuthaza uluntu ngeli siko lokwaluka.

“Sikwanqwenela ukubongoza abafundi bebanga leshumi ababhala iimviwo zabo ngoku sithethayo ukuba bangazixheshi ngenxa yokuba bengxamele ukwaluka, mababhale bagqibe,” kucacisa uNkosi Joyi.

Minyaka le, iMpuma Koloni yambathwa libhadi lokubhujelwa ngabantwana esuthwini ngenxa yeengxaki ezahlukeneyo. Kudala kusenziwa iinzame zokulwa le ngxaki kodwa akubonakali sisombululo sicacileyo sokuphungula inani labantwana ababhubhela esuthwini.

“Kwizizwe zonke ezenza eli siko, siyabongoza ukuba wonke umntu azazi ukuba unoxanduva lokuphila kwabantwana, abantwana mabaye bephila babuye bephila,” kucacisa uNkosi Joyi.

INdlu yeeNkosi eMpuma Koloni isoloko iyinxalenye yeenzame zokukhusela isiko lokwaluka ngokusindisa abantwana.

“Wonke umntu kumele ukuba aqwalasele zonke izinto ekumele ukuba ziqwalaselwe, ngoku kodwa amadoda mawangene aphelele ekukhuseleni isiko le,” utsho uNkosi Joyi.

Uthi ukubhubha kwabakhwetha eMpuma Koloni kuyalenyelisa isiko lokwaluka nesizwe samaXhosa ngokubanzi. Ukubhubha kwabakhwetha bekukade kubonwa kwiindawo ezithile eziquka iOR Tambo.

Ngamashumi amathathu anesine abantwana ababhubhele esuthwini ngexesha lolwaluko lasebusika kunyaka ophelileyo eMpuma Koloni. Oku kwabangela ukuba kubekho izigxeko ezimandla ezisuka kwimibutho ephikisayo efana neAction South Africa.

Inkokheli yalo mbutho eMpuma Koloni, uAthol Trollip, wathi kuninzi okunokwenziwa ukugcina eli siko likhuselekile.

“Siyakuhlonipha ukwenziwa kwamasiko ezizwe ezahlukeneyo, kodwa sixhalabile, sikwakhathazekile kukubhubha kwabantwana esuthwini,” kutsho uTrollip.

Ininzi imali echithwe ngurhulumente weMpuma Koloni ukukhusela ukubhubha kwabantwana esuthwini isetyenziswa ngeendlela ezininzi. Minyaka le kuqeshwa iimoto zohlobo lwe4x4 ukuzama ukukhuthaza amakhankatha, amagosa karhulumente, iiNkosi naye wonke ubani ochaphazelekayo ukuba asebenze kakuhle.

Isiko lokwaluka lelinye lamanqanaba abaluleke kakhulu kumaXhosa nezinye izizwe elijoliswe ukukhulisa umntwana esuka kwelinye inqanaba ukuya kwelinye inqanaba. INdlu yeeNkosi kuZwelonke ijikeleza kumaphondo ahlukeneyo ngelizama ukuthetha neeNkosi ngemicimbi eyahlukeneyo.

“Sijikeleza emaphondweni ngelizama ukukhuthaza iiNkosi kwimicimbi eyahlukeneyo, sele sivela kwamanye amaphondo,” kutsho uNkosi Ntsika Joyi.