Bangene kwindawo kaNasty C kwi-SAMAs!

INGOMA ethi You Say You Love Me ye-The Kiffness feat Tawanna Shaunte naleyo ethi Uthando kaSjava – zizifumanele indawo kuluhlu lwabachongwa kwiimbasa zama-23 zeSouth African Music Awards (SAMA23).

Kulandela ukususwa kweevidiyo zeengoma ezimbini zikaNasty C kwibakala le-Best Music Video of the Year, iRisa ne-ofisi yeSAMA babhengeze ividiyo yeThe Kiffness nekaSjava njengezingena kwindawo yeevidiyo zikaNasty C.

Ukuphononongwa kwanenkqubo yokuqwalasela ukulungela ukungenela kwaba basandul’ ukungenela yenziwe.

Kungoku nje abazakuvan’ amandla kwibakala leBest Music Video of the Year yi-The Kiffness, uSjava, uKhuli Chana (One Source), Miss Pru (Ameni) noReason ehamba no-AKA kunye noKhuli Chana (Yipikayay).

Umsitho weSAMA 23 uzakubanjelwa eSun City ngomhla we-27 kuCanzibe 2017 kwaye uzakusasazwa ngqo kwiSABC 1.

Lo msitho weeSAMA uququzelelwa yiRecording Industry of South Africa (RiSA) kwaye uxhaswa liSebe lezeNkcubeko neMicimbi yeMveli eMntla Ntshona, iSebe lezobuGcisa neNkcubeko, uSAMPRA, CAPASSO neSAMRO.