Bangene ngenkani kwii-ofisi zesebe

Isebe lezemfundo kwiphondo laseNtshona Koloni lithi kuzakuqalisa ukwakha ngokutsha isikolo samabanga aphantsi eLower Crossroads ekuqaleni konyaka ka-2019 .

Oku kudizwe ngusomlomo weli sebe uPady Atwel kulandela izikhalazo eziphakanyiswe ngabazali babafundi kwisikolo samabanga aphantsi iFaku kula ngingqi.

Kule veki abazali basivale mba isikolo benyanzelisa elasebe ukuba lakhe ngokutsha esi sikolo. Abazali kwakunye neenkokeli zasekuhlaleni kula ngingqi bathi esi sikolo asikho semgangathweni ukuba singafundela abantwana babo.

Nangona kunjalo okaAtwell uthi ukulungiswa kwesi sikolo kucwangciselwe kuhlahlolwabiwo-mali lwango-2019.

OkaAtwell uthe: “Isebe licwangcise ukusakha ngokutsha esa sikolo kodwa asicwangciselanga ukuba kuqaliswe ngoku ukwakhiwa kwaso koko kunyaka ka-2019. Silisebe sizakuqinisekisa ukuba abantwana bafunda ngokukhuselekileyo kwesi sakhiwo.”

Omele abazali kwakunye neenkokeli zasekuhlaleni kula ngingqi uMziawulahlwa Dlala uthi kudala befakana imilomo nesebe lezemfundo ephondweni kodwa oko bethenjiswa ilize amatyeli aliqela, ngokwakhiwa ngokutsha kwesis ikolo.

“Esi sikolo yayisakhiwo sovavanyo ngonyaka ka-2009 kwaye ngoku kuyabonakala ukuba isikolo sakhiwa ngendlela engacacanga kuba akukho namagumbi la angasese kwa umoya awungeni ngendlela efanekileyo. Sithetha nje abanye abantwana banesifo sephepha besifumana ngenxa yothuli olukwesi sakhiwo. Abantu ababini basweleka bebulawa ziimpawu zesi sifo,” utshilo uDlala.

UDlala uqhuba athi abazukuvuma ukuba abantwana babo babesemngciphekweni ngenxa yokungakhathali kwesebe lezemfundo kwelaseNtshona Koloni.

isibhalo@inl.co.za