Bangenela uvoto abahlali baseMthatha

Umbutho wabahlawuli beenkonzo zikamasipala kwidolophu yaseMthatha iMthatha Ratepayers and Residents Association (MRRA) izakungenela ulonyulo loorhulumente basemakhaya okokuqala ezimbalini kulandela ukufumana imbalelwano esuka kwikomishini yezolonyulo ezimeleyo.

Lo mbutho uzele luchulumanco yile mbalelwano ikhutshwe kwiveki esisuka kuyo. Ukususela kunyaka ophelileyo bekusoloko kukho izikhalazo kubahlawuli beenkonzo bekhalazela izinto ezahlukeneyo kumasipala weKing Sabatha Dalindyebo (KSD).

Ezi zikhalazo ziquka ucimicimi wombane, ukunyuswa kweenkonzo nezinye. UBoy Malgas ongusekela nobhala kulo mbutho uthi, isigqibo sokungenela ulonyulo sizelwe yintlanganiso kawonkewonke yakutshanje, kwaye bazongenela ulonyulo kuyo yonke iKSD.

“Sithathe isigqibo sokungenela uvoto sizimele ngenxa yempathombi kooceba beendawo esihlala kuzo abathi xa sibabiza bathi abaxhomekekanga kuthi,” utshilo uMalgas.

Lo mbutho uthembisa ngokufaka uxinzelelo kwibhunga laseKSD xa ungavotelwa kulo nyulo lwalo nyaka. Ezona zinto iMRRA ezibeka phambili ziinkqubo ze-IDP (Integrated Development Plan), iinkonzo eziya eluntwini nogutyulo lwelindle.

Lo mbutho uthi awupolitiki kodwa uzonceda abantu.