Banikwe iijezi zobusika abafundi

Umbutho wabasebenzi bakarhulumente, iPublic Servants Association of South Africa, unikeze ngeejezi ezingama-274 kubafundi besikolo samabanga aphantsi, iSiyanda Primary School kufuphi naseGcuwa.

Oku kufezekise iphupha likaMnelisi Pakade olilungu lalo mbutho, owaqaphela into yokugodola kwabantwana besi sikolo rhoqo xa kufika ixesha lasebusika.

UPakade wacinga ukuba acele inkxaso yeejezi kulo mbutho kwiminyaka eyadlulayo ngenxa yokubona imeko yabafundi besikolo iSiyanda Primary School.

“Into yokugodola kwabantwana besi sikolo ndayibona kwiminyaka emine eyadlulayo , emva koko ndabhala incwadi ndayisa kulo mbutho ndicela inkxaso nokuba yeyantoni ukuncedisa abafundi,” utshilo uPakade.

Uqhube wathi ibilusizi into yokubona abantwana begodola xa besiya esikolweni, kwaye abanye babo bengafuni ngenxa yengqele.

Umanejala wombutho iPublic Servants Association of South Africa eMthatha, uMadoda Maxakana uthi emva kokuba beva ngale meko yesi sikolo bavele bazixelela ukuba bazakuncedisa nokuba kungantoni.

“Sineenkqubo esinazo ezijongene nokuphuhlisa uluntu ekuhlaleni, nto leyo ibangele kwabalula kuthi ukuba sithengele wonke umfundi wesi sikolo,” uqhube watsho.

Uthi elona phupha labo kukubona abantwana baseMzantsi Afrika beqhubela phambili nemfundo ndaweni yokuba bayeke isikolo ngenxa yokuba abazali babo bengenamali yokubathengela impahla yesikolo.

Usihlalo webhodi elawula isikolo, uLuyanda Ntanjana ubulele lo mbutho egameni labazali, kwaye uthi lo nyaka uzele amathamsanqa, kuba bekusandonikezelwa ngesi sikolo sixabisa iR21 Million kubo lisebe lezemfundo kwinyanga ephelileyo.

UPhelo Xhoma, Sandile Qikani, Zoleka Ngephe, bebeyinxalenye yamagosa abephuma kwii-ofisi zalo mbutho eziseMthatha.

Ukanti nayo inqununu yesikolo, uNolubabalo Thwethwa uvakalise uchulumanco ngesi sipho kubafundi bakhe.