Baninzi ekufanele bagxothwe noPhiyega

Umkomishinala wamapolisa onqunyanyisiweyo uRiah Phiyega

Amaqela aphikisayo kweli
athi baninzi ekufanele ukuba bagxothwe emsebenzini kwakunye noMkomishinala
wamaPolisa onqunyanyisiweyo uRiah Phiyega. Oku kulandela ingxelo yeziphundo
zekomishini yophando nebiqwalasela ukuba uPhiyega ukulungele na ukuba
ngumkomishinala wamapolisa. 

Nangona iKomishini kaClaassen ebichotshelwe ngujaji
Neels Claassen ingekabhengezi ngokusesikweni iziphumo zoluphando amaphephandaba
angempelaveki abhengeze ukuba lo kaPhiyega akakulungele ukuba kwesi sikhundla. 

Ngokwengxelo iKomishini kaClaassen ikuphe isiphakamiso esithi makagxothwe
uPhiyega. Isithethi seCOPE uDennis Bloem uthi baninzi ekufanele ukuba balandele
uPhiyega. OkaBloem uthe, usekela mongamewli weli uCyril Ramaphosa kwakunye
nomphathiswa wezenkcubeko nobugcisa unathi Mthethwa nabo kufanele ukuba
bagxothwe. 

Nangona ingekaphefumli iEFF kudala yalenza esidlangalaleni uluvo lokuba nguRamaphosa
awakhupha isigunyaziso sokubulawa kwabasebenzi eMarikana. 

Ongangumphathiswa
wamapolisa kurhulumente weDA uZakhele Mbhele uthe mkhulu umonakalo owenziwe
nguPhiyega kwiminyaka emine engumkomishinala wamapolisa nobekufanele ukuba
kubandakanyiwe kuphando ebejongene nalo.

Inkokeli yeACDP
uMfundisi Kenneth Meshoe uthi, nangona engekaziboni iziphumo zengxelo
kaClaassen uyavumelana noko nokufunyaniswe yijaji. “Nangona ndingekaziboni
iziphumo ndiyavumelana nazo kuba uClaassen yijaji ehloniphekileyo echithe
iminyaka kwisihlalo sokuba yijaji, ndiyavumelana nakuphakamisileyo,” utshilo
uMeshoe. 

Usihlalo wekomiti ejongene namapolisa kweli uFrancois Beukman uthi
akakwazi ukuthetha de le ngxelo ithiwe thaca phambi kwePalamente yijaji.
Igqwetha likaPhiyega uSandile July uthe mazakubamba indibano nekomishini ukuze
bafumane le ngxelo. 

Uthe okwangoku akukabikho nto bayaziyo ngaphandle kwaleyo
bayifunde kumaphephandaba. UPhiyega umi ngelithi umsulwa kuba okwenzeke
eMarikana kwenzeke eneenyanga ezimbini kuphela njengomkomishinala wamapolisa. 

Wangena
ezihlangwini zikaBheki Cele owafunyanwa yikomishini yophando engakulungele
ukuba ngumkomishinala wamapolisa emva kokungalandeli migaqo ngethuba eqesha
izakhiwo zamapolisa kusomashishini uRoux Shabangu.