Baninzi oogqirha abangaphangeliyo kweli

EMzantsi Afrika banqongophele ngokugqithisileyo oogqirha abaqeqeshiweyo nanjengoko ugqirha omnye ejongana nezigulana ezingaphezu kwamakhulu amabini ngokomlinganiselo wabantu belizwe kunye noogqirha abakhoyo, utshilo usihlalo weSouth African Medical Association Trade Union [Samatu] uGqr Mpumelelo Melamane eMpuma Koloni.

UMelamane ukhokele intaphane yoogqirha abangaphangeliyo baseMpuma Koloni kumngcelele woqhankqalazo lokunikezela ngoxwebhu lwezikhalazo kwiofisi yeNkulumbuso yeMpuma Koloni uOscar Mabuyane eBhisho.

Uthe ilizwe linoogqirha abaqeqeshiweyo abamalunga nama29 000, abajongene nabantu abazizigidi ezingama60 kwaye yi60% kuphela yelo nani esebenza kukhathalelo lwempilo yoluntu phantsi koxinzelelo olukhulu njengoko lunoxanduva kuninzi lwabemi belizwe abaxhomekeke kumaziko empilo kawonkewonke.

“Kuloo 29 000, malunga ne40% yabo basebenza kumashishini abucala kwaye oko kuthetha ukuba i60% kwicandelo likarhulumente ijongene noninzi lwabantu belizwe abangenayo imedical aid kwaye abanako ukuhlawulela unyango lwabucala. Oku kuthetha ukuba ugqirha osemsebenzini kwisibhedlele sikarhulumente ngamanye amaxesha akazukwazi nokutya isidlo sasemini kuba kukho imigca emide yezigulana,” utshilo uMelamane.

Ugqirha ongaphangeliyo ngoku emva kokugqiba inkonzo yoluntu uthi kube ngumqobo ukuzibona engenangeniso kwaye enezinto ebezihlawula qho ngenyanga.

ICongress of South African Trade Unions (COSATU) eMpuma Koloni ixhase umngcelele obuququzelelwe ngomnye wemibutho emanyeneyo, iSouth African Medical Association Trade Union (SAMATU), obubanjwe ngomhla wamashumi amabini anesithandathu kweyoMqungu kunyaka u2023. Amalungu eSAMATU eMpuma Koloni ebemanyene kumngcelele wokuqaqambisa ingxaki yawo njengoogqirha kwicandelo lezempilo. Lo mngcelele uyinxalenye yosuku lweSAMATU National Day of Action, njengoko lubhengezwe yiKomiti eLawulayo yeManyano. Kukho ukwanda nokunyuka kwentswelangqesho koogqirha ngenxa yokungaqeshwa okungapheliyo kwizibhedlele zikarhulumente. Le meko ikhokelela kuxinzelelo kunye nokutshisa kwicala labasebenzi abaqeshiweyo, ngelixa ichaphazela kakubi iinkonzo zezempilo kwizigulane. UMFANEKISO: BHEKI RADEBE