Banqumamise uNqatha bemnqanda ‘kubuntlebendwane’

IKOMITI embaxa yephondo kumaKomanisi aseMpuma Koloni ibhalele lo mbutho kuzwelonke idakanca izizathu zokunqumamisa embuthweni unobhala walo mbutho, uXolile Nqatha, phakathi kwezinye zazo bemtyhola ngokuba “yintlebendwane”.

Esi sigqibo sokunqumamisa lo kaNqatha sithatyathwe kwindibano ekhethekileyo yesigqeba sephondo ebibanjwe ngomhla wesihlanu kule nyanga.

Kodwa amaKomanisi, ngokomlomo kasihlalo wephondo uMzoleli Mrara, athi akukho ndibano ekhe yanqumamisa uNqatha.

Ngokwembalelwano ejoliswe kunobhala kazwelonke wamaKomanisi uBlade Nzimande, isigqeba sephondo sityhola uNqatha ngokusebenza ngokukhabanayo nemidla yamaKomanisi.

Xolile Nqatha UMFANEKISO: FACEBOOK

Ezinye zezizathu zokunqumamisa uNqatha, okwanguMphathiswa weNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli kurhulumente waseMpuma Koloni, ziquka ukurhuqela eludakeni igama lamaKomanisi, ukusilela ekumiliseni izigqibo zamaKomanisi, ukuziphatha ngendlela edala iyantlukwano, ukuphatha gwenxa, ngokungenankathalo kwanokunganyaniseki, ukungafumani mvume kwanasekusebenziseni izixhobo zamaKomanisi ngokwenzuzo yesiqu.

UNqatha ukwatyholwa “kubuntlebendwane obuyingozi obubangela ukujikelana kwamaqabane”.

Kodwa isithethi samaKomanisi ephondweni, uSiyabonga Mdodi, uwaphikile amabango okuba uNqatha unqunyanyisiwe.

“Sifuna ukuyibeka icace ukuba uQabane uXolile Nqatha akanqunyanyiswanga. Indibano yephondo yamaKomanisi ebibanjwe ngomhla wesihlanu kweyoMsintsi ayikhange ithathe sigqibo sokunqumamisa uQabane uNqatha okanye elinye iqabane,” utshilo uMdodi, esithi iingxelo zokuba uNqatha unqunyanyisiwe ziinzame zokudala iyantlukwano kulo mbutho.

UMdodi uthi ukukhutswa kwale mbalelwano “yomgunyathi”, enqumamisa uNqatha, kungqamana nobuqhetseba ekufanele ukuba kuqutyiswane nabo.

Usekela nobhala wesibini wamaKomanisi ephondweni, uLazola Ndamase, ongomnye wabo babhaliweyo kule ndibano inqumamisayo, uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba “andifuni kwa ukuphefumla malunga nalo mba”.