Banyuselwa imivuzo abasebenzi bakarhulumente

INYUKE ngemali ebalelwa ku7.6 weepesenti imali yabasebenzi bakarhulumente kweli. Oku kudizwe libhunga elijongene neengxoxo zemivuzo yabasebenzi bakarhulumente kweli iPSCBC kwintlanganiso ibihleli ngoLwesine wale veki. Olu nyuselo lwemivuzo likumgaqo weziphumo zeengxoxo ebezibanjwe kunyaka ophelileyo.

Abasebenzi bakarhulumente abafumana imivuzo yabo ngomhla we15 ngenyanga bazakufumana umvuzo owongozelelweyo ngomhla we21 kwakule nyanga, ngelixa abo imivuzo yabo ifumaneka nge25 ukuya kwi30 bazakuyifumana kwimivuzo yabo yale nyanga ngokwesiqhelo.

Imanyano yabasebenzi iNEHAWU eyenye yeemanyano zabasebenzi bakarhulumente iyalele amalungu ayo ukuba aqhakamshelane nee ofisi zengingqi akuyo ukufumana iinkcukaca.