Baphehla umbane ngobulongwe beenkomo eMooiplaas

UNomisile Mevana egalela ubulongwe

Abahlali beelali ezintathu eNyarha, eMooiplaas, bajike ubulongwe beenkomo benza umbane owenza lula iimpilo zabo. Umbane ubuhlala ukuluhlu lwezinto ezithengwayo ngala makhaya, kodwa ubulongwe benkomo buyiguqule le meko.

Omnye woomama abathe baxhamla kule nkqubo ukuqala kwayo kule lali uNomisile Mevana uyadlisela. “Yhoo inguqu engakanani mntanam, imali yam ngoku ihlala kum, bendichitha imali engaphezu kwekhulu leerandi embaneni kuphela, ayikho lo nto ngoku, ndiyicuthile imali endithenga ngayo ngoko,” ucacisa atsho uMevana.

Olu hlobo lombane luvele neAgricultural Research Council (ARC) yoMzantsi Afrika, isenza uphando malunga nendlela ezahlukileyo obunokusetyenziswa ngayo ubulongwe beenkomo.

Igosa lesebe lezolimo kula ngingqi uNomaxabiso Melane, uthi eli phulo lifumene inkxaso kule ndawo.

“Siqale nalo eli phulo kumasipala wase-Amahlathi alaphumelela, apha eGreat Kei lamkelwe ngooceba noluntu, senza uphando oluza kuthi likhuliswe kamva ukuba liyasebenza,” utsho uMelane.

Othethe egameni le-ARC, uSeneo Madikiza, uthi injongo yabo kukunceda amafama asakhulayo. “Sibanceda ukuba basebenzise ubulongwe ukuvelisa umbane, ngokudibanisa ubulongwe namanzi, bugalelwe etankini kuphume umbane,” uthethe watsho uMadikiza. Uthi eli phulo sele belisebenzise eFreyistata, eMntla Ntshona naseLimpopo kwaye banenjongo zokulandisa kuzwelonke. Lo mbane wenziwa ngokugalelwa kobulongwe kwitanki elenzelwe lo msebenzi ukuze bushukuxwe apho buhambe ngombhobho ukuya endlwini sele bungumlilo.

“Ukuqala kwabo aba bantu babiza wonke umntu besithi bafuna la makhaya aneenkomo ukuze kuqale wona ukwenza lo msebenzi,” uthethe oko uNomisile Mevana.

Ubulongwe benkomo yinto engajongelwanga ntweni ngabaninzi ukusukela oko kwathi kwafika umbane kaEskom nezinye. Ngaphambili ubulongwe benkomo bebusebenza ukwenza umlilo, ukucoca indlu nezinye.

UNomisile Mevana uthi upheka ngawo lo mbane ukusukela kwangentseni ngosuku ngalunye. “Ndiqala ngeti, isidudu, ukutya kwasemini kude kutshone ilanga ndingasebenzisanga omnye umbane,” ucacise watsho. Ingxelo ithi awunavumba nabungozi busele buqatshelwe okwangoku lo mbane, wenza yonke into ngokuqhelekileyo.

UTotozana Marhoqo ngomnye wabo baxhamle kulo mbane ukusukela ngonyaka ka2016.

“Asisachaphazeleki kwezi zinto zokumka kombane okanye kuthwe usanqumamile, sihlala sine nto yokupheka amaxesha onke, sinqwenela ukuba ngoku usebenze nezibane yonke into,” ucacise watsho uMarhoqo. Ngabantu abalishumi elinesithandathu abahlala kwikhaya lakwaMarhoqo abaxhamla kulo mbane wobulongwe. “Njengokuba ubona kuphekwa ngalo mbane imini yonke, awusindwa, awucimi, uyavutha oko ngaphandle kwengxaki, uyabona nawe ukuba baninzi abantu apha kweli khaya,” utsho uMarhoqo. Yimizi emibini kwiilali ezintathu zase Nyarha, eMooiplaas, ezixhamla ngenxa yalo mbane ophehlwa ngobulongwe.