Baphi abazali?

Le nyanga kuthiwa yinyanga yolutsha, mna ndithi yinyanga yokukhunjulwa komzabalazo wolutsha kwinkululeko yeli lizwe. Zininzi ke izinto ezenziwa ngabantu nangamaqumrhu ohlukeneyo egameni lolutsha kule nyanga.

Ukanti ke noluntu ezincokweni zemihla ngemihla alunyali ukuthetha ngolutsha, lusihliwa amahlongwane phezulu, okanti nalo ngokwalo aluthanga cwaka!

Apha ezintsukwini ndidibene nengxoxo-mpikiswano yabazali malunga nokuba luphanjaniswa yintoni na uninzi lolutsha kule mihla. Ndiphulaphule ngomdlakazi, abazali besithi bebik’ ibuzi babe bebik’ imbiba, kukho abathi makubanjw’ elentulo koko suka lingemi kuba sekude kwafika nelofudo!

Usontshiwe ke umcimbi kweso sithuthi sikawonke-wonke bendisiqabele ndisinge ebukhobokeni; lwadlamkisa uhambo belundikruqule! Ndilisonge ngenyameko iphepha-ndaba lam lakusasa ndaphulaphula, ndingawuvuli ke phofu owam. Ngummo wam ke ukuzibandeza sele ndimenywa. Ndibe ngamenywa ke nalapha suka ndanjeyaa ukuthalalisa.

Okona ndiphume nako ke kuleyo mbizo ibingamiselwe mntu ngumba wobuzali kukuba, le mpambano sibika yona kwaba bantwana yenzeka siphi thina bazali. Sibakhulise njani sele bengasiphulaphuli nje namhlanje? Ingaba sikwazile ukuba ngabazali esithe xa sibaqeqesha sabafundisa ngezethu izimilo? Kobu bundladiya nodliwo-ziyobisi lukruquleyo elutsheni sibe nafuthe lini singabazali? Iziyobisi nomfundisi omkhulu wemikhuba obizwa TV azihlanga zulwini kaloku, zenziwe ngumntu omdala. Zindihluphile ke ezi ngongoma nendithe ndakufika endlwini ndacinga banzi ngazo. Okona kundihluphileyo kukuba baninzi abantwana abakhuliswe ngendlela engena kuphikwa ukufaneleka nokulunga, abasuke bakreqa. Kunamadoda andilekileyo neembokodo zamakhosikazi ezibantwana baziimbabala zolwantunge! Abantwana esibakhulisayo kule mihla bahluke kakhulu kubantwana esikhule singabo thina. Aba baphuncuka sele usithi wenze ngako konke, mhlawumbi ke nathi sasinjalo kwabethu abazali. Wakubuza kubo ukuba bakholwa yiyiphi na abanyali ukukubetha ngemf’ iphindiwe, ushiyeke ubambe ongezantsi!

Kambe ke, sele ndide ndabe ndincwine ndenjenjalo, andingehambeli kude kwiingongoma zengxoxo-mpikiswano yabazali esingabo, ngokwahlukileyo kubazali bemihla yooma noobawo. Kule mihla balibathu elivisayo abazali abangayifeziyo indima yabo yobuzali, kunjalo nje ingekuko nokuba benziwa yimbandezelo, koko ikukuphambuka kwindima yobuzali, batsho babe kumila kumbi abantwana.

Bakwalelinye ibathu abazali abafekethisa ngokugqithisileyo ebantwaneni, kuba mhlawumbi befuna bakhule bephakathi kwembeleko nomhlana, ngokungafaniyo nabo bona bakhula bexhuma. Nale ke indlela yokukhulisa idala ezinye izimilo ebantwaneni.

Ligcuntswana ke elisadla ngendebe endala ekukhuliseni abantwana, nto leyo ekwadala esinye isimilo. Ithi ke yakudibana yonke le mihlambi phaya phandle, kufuneke ukuba mayiphile kunye njengolutsha lwale mihla. Ukuze le mihlambi ibe nako ke ukuphila kunye, kufuneka kubekho umhlambi odla eminye ngeqeqesho okanye kudaleke mfundiso yimbi ukongeza kwezi sele ndizibalile.

Kokwam ke ukuthabathisa, ukuba besikhulisa ngendlela efanayo ngesingena hlumelo siligxekayo namhlanje. Ukuba ngokusingise ebuzalini * -hayi wakho ebengu-hayi wam, * -ewe wam engu-ewe wakho, umzali onguye nam ndikwanguye, ngesingena nto sikrokrelana ngayo kubuzali bethu. Ukuba sithi ulutsha aluyiyo le nto sinqwenela yona, kumele siqale sizibhence kuba hleze kuthi kanti bekekela nje balinganisa thina. Akunobanceda ukuthi “sasingenje thina ngemihla yethu” kodwa babe besibona singenjengoko sixelayo. Masibe ngulo mzekelo wehlumelo esifuna lona.

Kambe ke, xa iimfundiso zethu zahlukene, abantwana sibanika umazikhethele bakuphumela ngaphandle. Ngamnye ufika alahle abeyinikiwe azicholele yimbi. Yonke into ekhoyo emhlabeni inoyenzayo kaloku! Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba