Baphiwe iincwadi abafundi besikolo saseBhayi

ILUNGU leKomiti leSebe lezokuHlaliswa  koLuntu uNqaba Bhanga womasipal’ ombaxa iNelson Mandela
bebambisene nenkampani yeencwadi iRehab,  banikezele ngeencwadi ezingamawaka
amabini ukuya kumawaka amathathu kwisikolo samabanga aphezulu iKwaZakhele
eBhayi.

Esi sikolo saziwa njengesinye sezikolo
esinembali ekuveliseni nokuphuhlisa amagqala nezangxa kwezopolitiko eMzantsi
Afrika, ukubalula uSaki Macozoma owayesakuba ngomnye owabanjwa kwimizabalazo
yezopolitiko kwakunye noThozamile Botha naye
oligqala kwezopolitiko jikelele.

“Singumasipala neli sebe lezokuhlaliswa  koluntu, sithabathe isigqibo sokuba sithathe esi sikolo, sisondeze
uncedo lokuza neencwadi ukuze sincedisane neemfuno zabo, siphum’ iphulo
siyamemelela nakumanye amasebe asondele sincedise kwesi sikolo,’’ utshilo uBhanga.

UPhumla Andries ongumfundisi-ntsapho
kwesi sikolo, ubonakalise uvuyo, esithi bekunzima kwesi sikolo ngenxa
yokushokoxeka kweencwadi zokunceda abafundi namathala eencwadi avalwa
kusemsinyane ngexa abafundi bematasa-tasa befunda.

Omnye wabafundi besi sikolo, nowenza ibanga lesibhozo,
uBlessing Mkhokeli enombulelo ongazenzisiyo kokaBhanga nenkampani enikezele
ngeencwadi, ukwakhuthaze abafundi ngelithi, ukufunda sesona sixhobo  sokulola ingqondo.

“Ukufunda kunceda kwindlela yokuthetha,
ukucinga, ndiyabongoza kwiintanga zam ngelithi masizifundeni iincwadi, ingakumbi
ezinempembelelo yokuphuhlisa uluntu’’ utshilo uMkokheli.