Baphiwe izixhobo zemfundo abahlali baseSkiet

UNonkanyiso Voyi weBHAWF kunye nosomashishini waseTopiya, uBrian Tesfay bephakathi kwabantwana baseSkiet kwiholo yedolophu yaseGcuwa

Umbutho woomama abathengisa ezitalatweni eGcuwa, iButterworth Hawkers Association Women’s Forum (BHAWF) ubambisene nosomashishini waseTopiya uBrian Tesfay bakuncedisa abantu abangathathi ntweni kwilokishi yaseSkiet.

Lo mbutho ukunye nalo somashishini, banikezele ngoobhaka bokufaka iincwadi abalikhulu, iibhotile zokugalela isiselo, iilidi ezilikhulu kunye neezikhaftina ezilikhulu kubantwana bale lokishi.

Unobhala weBHAWF uNonkanyiso Voyi uthe ngelinyathelo ziinzame zokuncedisana neentsapho ezingathathintweni kwakunye nokunciphisa izinga lolwaphulo mthetho eSkiet.

UVoyi uthi le ndawo yogobityholo idume ngezenzo zolwaphulo mthetho nto leyo abacinga inokuba yenziwa yintlupheko.

“Izenzo zolwaphulo mthetho zixhaphakile eSkiet kwaye sicinga ukuba zibangelwa kusokola kwabantu bakhona,” uqhube watsho.

Kungoko lo mbutho wabathengisi zitalatweni ucele inkxaso kulo somashishini waseTopiya uTesfay ngelokuncedisa abantwana abangathathi ntweni kule ndawo.

UTesfay odume ngegama lika “Alex” uthi uthathe isigqibo sokunika inkxaso kuba ungumntu okhule esokola eTopiya.

“Ndizimisele usebenzisa neButterworth Hawkers Association Women’s Forum ukuphucula iimpilo zabo basokolayo,” utshilo * -Alex.

Lo somashishini unevenkile ethengisa iimpahla eGcuwa kwaye kuyacaca ukuba kudala ekweli njengoko sele ekwazi nokuthetha isiXhosa.

Ukanti uVoyi uthi bayayivuyela kakhulu inkxaso abayifumana kulo mntu wasemzini njengoko kunzima ukuba bayifumane koosomashishini baseMnquma.

Kunyaka ophelileyo uthi basungule iphulo lokutyisa abantu baseSkiet isuphu, kwaye uTesfay uyabancedisa nalapho ngemali yakhe ukuthenga izinto.

Umhlali waseSkiet uMonica Benye uthi uninzi lwabo abasebenzi kwaye baphila ngemali karhulumente yesibonelelo sabantwana.

UMonica uthi inkxaso kaTesfay kubo ibonakalisa uthando ubundlelwane obuhle kunye nabantu baseSouth Afrika.