Baqhuba idemokhrasi abangathabathi nxaxheba kuyo

UAubrey Matshiqi onguMhlalutyi wezoPolitiko ethetha kwikhampasi yaseUJ Auckland Park.

ABANTU abangamahlwempu bathabatha inxaxheba rhoqo kwisithethe soMzantsi Afrika sokuvota rhoqo emva kweminyaka emihlanu, kodwa bachwethelwa ecaleni xa kufikelelwa kumbandela woyena ndoqo wedemokhrasi.

Oku kuthethwe nguMhlalutyi wezoPolitiko uAubrey Matshiqi kwingxoxo ebibanjelwe eGuild Theatre eMonti kwiveki ephelileyo.

“Abantu abangamahlwempu kwakunye nabo bangabasebenzi (abakwikhabathiso eliphantsi) bavota rhoqo ngeminyaka emihlanu ngenxa yenkqubo yedemokhrasi, kodwa isigqebelo sesokuba abafikeleli kwidemokhrasi,” utshilo uMatshiqi.

“Oku kungenxa yokuba abo bangamahlwempu abakwazi ukuthabatha inxaxheba kwiingxoxo ezifana nale. Ezi ngxoxo zenzelwe kuphela abo bapokotho zifumileyo kwanabo bafundileyo. Le nto ke ibangela ukuba babhucwe ububona abo bangamahlwempu,” kutsho uMatshiqi.

UMatshiqi ukwaphawule ngomba wokukhanywa ngobhongwane kombuso (state capture) esithi le sele siyibonile, lithontsi nje elwandle.

“Sinento yokunxakama ngomba wokukhanywa ngobhongwane kombuso, sikwenza oko xa singavumelani nabantu abathile,” utshilo uMatshiqi.

“Kudala wabanjwa ngobhongwane umbuso, kwaphambi konyaka ka1994, qha ingxaki abantu bathetha xa bengavumelani nabantu abathile.”

UMatshiqi uthi abantu beli lizwe baqhathwa kakhulu ngemigaqo-nkqubo karhulumente, ebangela ukuba ubusela bube yinto esemthethweni. UMatshiqi uthi enye yendlela yokuqhathwa koluntu, kuxa bengxixwa ngeenkcukachamanani – kusenziwa oko ngelokuba mabakholelwe kulo nto ibhaliweyo.

Lo kaMatshiqi ukwagxeke abeendaba esithi izimvo ezipapashwa kumaphephandaba zihleliwe ukufezekisa iminqweno ethile. “Ngokomzekelo sibonile iSunday Times ixolisa ebantwini [ngokubhala iindaba ezingezizo]. Olwa xolo yeyona ngxaki ngokokubona kwam, kuba mhlawumbi kusenokwenzeka ukuba olwa xolo yinxalenye yemgugedle elithile,” utshilo uMatshiqi.