Barhanela unyawo lwemfene ngokubanjwa kukaKonza

KURHANELEKA ngathi inonyawo lwemfene indlela athe wabanjwa ngayo uSodolophu uNomasikizi Konza womasipala wengingqi iAmathole.

Oku kuthethwe nguXhanti Ngxaso ongumququzeleli we-ANC kwisithili sase-Amahlathi, nokwangunobhala kwisebe lalo mbutho elikuQoboqobo.

OkaNgxaso ukuthethe oku ngethuba amalungu nabaxhasi be-ANC bebengungelene ngaphandle kweMlungisi Community Commercial Park eCumakala, apho uKonza ebezakothula intetho yobume bomasipala wengingqi ye-Amathole.

Uthe i-ANC ikholelwa kwelokuba umthetho kufanele uyekwe uthathe indawo yawo, kwaye ngokwemithetho yeli uKonza akanatyala de inkundla ifumanise oko. Noxa kunjalo uthe, ixesha eli athe wabanjwa ngalo uKonza liyakrokrisa.

“Iyathandabuzisa eyokuba ezi zityholo zivele xa kanye kusiyiwa kunyulo loorhulumente boomasipala. Siyayazi ukuba kukho abo banenjongo yokusengela phantsi iinkokeli zeANC, xa iqhubeka lento izakude yenzakalise umbutho. Kodwa ke sithi ukuba ooKhetshe bakholelwa ukuba kukho ityala mabaphande,” utshilo uNgxaso.

Walile ukoyamanisa oku kwiingxelo zokungaboni ngasonye phakathi kweenkokeli zeANC eMpuma Koloni, kwanezo zalo mbutho kwingingqi Amathole.

UNgxaso uthe, uKonza ufumana inkxaso engagungqiyo kwisithili sase-Amahlathi, ngomsebenzi omhle awenzileyo kule minyaka mihlanu.

Ibingumdudo wamasele noononkala ngaphandle kule ndawo, abaxhasi beANC negcuntswana labaxhasi be-EFF bebambe imingcelele yoqhankqalazo ephikisanayo.

Abaxhasi be-EFF bathathe eli nyathelo ngelizokuchasa uKonza kulandela ukubanjwa kwakhe namanye amagosa alo masipala, kuquka nawe arhente yalo masipala iASPIRE.

Obekhokele lo mngcelele uAyanda Mpeluza, utyhole i-ANC ngokuqesha abantu ngokutya nangezikipa ukuze bazophazamisa uqhankqalazo lwe-EFF.

UMpeluza uthe, “Silapha ukuzokuchaza uKonza emva kokuba etye ngobuqhetseba imali yabarhafi ebalelwa kwizigidi ezintandathu, ngethuba kusenziwa unobuhle wezenkcubeko (Amathole Miss Heritage). Ayikokokuqala urhwaphilizo lusenzeka, umasipala we-Amahlathi lo azozifihla kuwo uKonza ubolile ngabarhwaphilizi.

Umphicothi zincwadi ufumanise lo masipala ngenkcitho-mali engagunyaziswanga eyi-89 yezigidi zeerandi kuthengwe izityalo ngokungekho mthethweni. Siyi-EFF sifuna ukuthatha Amahlathi siphelise urhwaphilizo, sihambise iinkonzo eluntwini.”

Ukanti abaxhasi be-ANC bebesithi bahamba noKonza ngelixesha ajongene nezityholo.