Basakhalela utitshala eKotana JSS

Isebe lezeMfundo eMpuma Kapa liphendule kwisikhalo sabazali abanantwana abafunda kwisikolo samabanga aphantsi eNgqamakhwe, iKotana JSS.

Abazali banyanzelisa iSebe ukuba liqeshe utitshala omnye ukongeza kwabo babini bakhoyo esikolweni. Ngenxa yokungahoywa kwesikhalo sabo kunyanzeleke bavale amasango esikolo iveki yonke ngexesha bekuza kuvulwa izikolo.

Nangoku zivulwa kule veki basaqhubekeka nokuvala amasango kuba bathi bafuna isebe lenze le nto bayifunayo.

Isikolo iKotana JSS siqala kuGrade R uyokuma kuGrade 7 kwaye sinabafundi abayi-122. Kwiititshala ezimbini ezikhoyo enye ijongene noGrade R kuphela, logama enye ijongene namanye amabanga.

Ngokwengxelo yeSebe, ithi isikolo esinabafundi abalinani elingaphantsi ku135 kuvumeleke kuqashwe ootitshala abathathu kuphela.

Oko kudizwe sisithethi sesebe, uMalibongwe Mtima, kwaye uthe bayakwazi ukwenza inyoba yokuqasha ootitshala abane xa isikolo sinabafundi abayi135 nangona kungavumelekanga oko.

“Isikolo esinabafundi abayi122 kuvumeleke sibenootitshala abathathu kuphela ngokweSebe,” kutsho uMtima. Babefudula bebane ootitshala kwisikolo iKotana JSS kodwa ngenxa yengozi eyafunyanwa ngababini kweyoMsintsi wonyaka ophelileyo ze bangxwelerheka, emva koko omnye wabo wathatha umhlalaphantsi.

Logama omnye esesekhayeni ejongene nempilo yakhe, kwaye loo ngozi yenza abafundi bagqibele kweyoMsintsi wonyaka ophelileyo ukubona utitshala eme phambi kwabo.

Usihlalo webhodi elawula isikolo, uBonisile Masekwana, uthi bona bafuna kuqashwe utitshala endaweni yalowa wahambayo kwaye kudala bethethana neSebe.

“Siza kuvala amasango esikolo lide isebe lisinike lo titshala mnye simfunayo,” kutsho uMasekwana.

Uthe namhlanje (Lwesine) baza kubamba intlanganiso nesebe kwisithili saseGcuwa kwaye ukuba baphume bengavumelani nokuqeshwa kwalo titshala baza kuqhubekeka nokuvala amasango.