Basesuphini abaqhathe uRAF

Ezisele kubarhwaphilizi beNgxowa-mali yeeNgozi zeNdlela.

KUBANJWE uMzwandile Patrick Msutwana (55) otyholwa ngokuqhatha iNgxowamali yeeNgozi zeNdlela (iRAF), ebanjwa licandelo lophando lobuqhophololo obunzulu beeHawks eGqeberha.

Ngokwezityholo, uMsutwana wafaka ibango lemali engaphezulu kwezigidi ezibini zeerandi (R2.2 million) kwiRAF ngomhla wamashumi amabini anesibhozo (28) kweyeSilimela ngo2022, esebenzisa amagqwetha akhe, esithi wonzakala kwingozi yemoto ngomhla wamashumi amabini anesithandathu (26) kweyoMdumba ka2021, apho wagilwa ngumntu ongaziwayo eNew Brighton eGqeberha ehamba ngeenyawo emva koko yabaleka kwindawo yexhwayelo imoto leyo.

Icandelo lophando lwasenkundleni kwiRAF, libone izinto ezidala amathandabuzo kwisimangalo, ngokokutsho kwesithethi seeHawks ephondweni uKapteni Yolisa Mgolodela, kwaye lo mba wadluliselwa kwiiHawks ngo2022 ukuze baqhube uphando, nto leyo eyakhokelela ekubanjweni kwakhe ngomhla wamashumi amabini anesihlanu (25) kuTshazimpuzi ka2023.

“Uphando ludize ukuba uMsutwana ngalo mhla ukhankanyiweyo ngokwengxelo yesibhedlele saseDora Nginza nesaseLivingstone, wonzakala kwindlu yakhe apho wawa ngenxa yokunxila. I-RAF iphantse yaphazamisa imali exabisa ngaphezulu kwezigidi ezibini zeerandi (R2.2 million),” utshilo uMgolodela.

Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu (25) kuTshazimpuzi ka2023, uMsutwana wabanjwa kwangolo suku lunye, wavela okokuqala enkundleni kwinkundla kamantyi yaseGqeberha. Lirhoxisiwe ityala de kube ngumhla wamashumi amabini anesihlanu (25) kuCanzibe ka2023 ukuze kumiselwe ixesha lokuchotshelwa kwetyala.

Eli qela linconywe yiNtloko yePhondo, uMajor General Mboiki Obed Ngwenya ngokusingatha eli tyala ngokukhawuleza nokuqinisekisa ukuba ummangalelwa uziswe enkundleni ngokukhawuleza.

Kwelinye ityala elifanayo, inkundla yaseGqeberha iRegional New Law igwebe uPhelisile Ngqina (51) obetyholwa ngobuqhophololo iminyaka emihlanu entolongweni ngomhla wamashumi amabini anesihlanu (25) kuTshazimpuzi ka2023.

Ingxelo ithi uNgqina wafaka ibango lobuxoki leRAF ngegqwetha lakhe ngomhla wesibhozo kweyoMdumba ka2016, ebanga ukuba wayengumkhweli kwingozi yemoto eyenzeka ngomhla weshumi elinesixhenxe (17) kweyoMqungu ka2014, kuhola wendlela uN2 eCotswold, eGqeberha, apho umqhubi weVW Polo wasweleka ngenxa yoku.

“Ekuboneni okungangqinelaniyo, iRAF phambi kokuba ihlawule yenza uphando apho kwafunyaniswa ukuba ingozi ayizange yenzeke kwaye umqhubi ekutyholwa ukuba uswelekile usaphila. Umqhubi uqinisekisile kwingxelo yakhe ukuba akazange abe kwingozi okanye aqhube imoto njengoko engenazo iimpephamvume zokuqhuba.

“Lo mba udluliselwe kwiqela leeHawks eliphanda ngobuqhophololo obunzulu eGqeberha ukuba liphonononge ngokucokisekileyo. Uphando ludize ukuba zange abandakanyeke kwingozi yemoto njengoko watshoyo. Iingxelo zesibhedlele saseLivingstone zichaza ukuba uNgqina uhleli ekulalisweni ngenxa yokubethwa,” utshilo uMgolodela.

I-RAF yayisemngciphekweni wokuphulukana nemali exabisa iR460 000. Ngomhla wamashumi amathathu ananye (31) kuCanzibe ka2022 uNgqina wabanjwa; inkundla kamantyi iNew Law yakhupha isilumkiso phambi kokuba imkhulule. Ityala ladluliselwa kwinkundla iNew Law Regional, apho laphinda labuyiselwa de wavuma ityala ngomhla weshumi elinanye (11) kuTshazimpuzi ka2023.