Bashiyeke eziseleni oonqevu benkonzo eNgcobo

Abahlali phambi kwenkundla zamatyala eNgcoboUmfanekiso:Amapolisa

Limiselwe umhla wesibhozo kwinyanga ezayo ityala labarhanelwa abane abajongene netyala lokuqweqwedisa babulale amapolisa amahlanu kuquka nejoni kwiveki ephelileyo kwisikhululo samapolisa eNgcobo.

Abarhanelwa bavele ngoMvulo kwinkundla yamatyala eNgcobo belishumi elinesibini ze kwashiyeka isine ngaphakathi eziseleni.

Abasibhozo bakhululwa kuba ubungqina obungqamana nabo buyeke-yeke kweli tyala.

Inginginya yabahlali baseNgcobo kuquka nezihlobo kwakunye nezalamane zamaxhoba athe adutyulwa bezizalise inkundla ngaphakathi, logama abanye bebesitsho amagwijo ngaphandle kwenkundla apho bebephakamise amaxwebhu athi yekani ukubulala amapolisa.

Oyena mrhanelwa uneminyaka engaphantsi kunabanye kwabo bavele phambi kwenkundla yamatyala uneshumi elinesibhozo ubudala (18) novakalise kwinkundla ukuba akayifuni ibheyile kuba akanayo indawo azakuthi aphumele kuyo xa ethe wakhululwa ngebheyile.

Ingxelo ithi umrhanelwa ukhulele kwinkonzo esele ingundabamlonyeni iSeven Angels Ministries Church ephantsi kosapho lakwaMancoba eNgcobo, ekuthe kwabhaqwa kuyo abarhanelwa abajongene netyala lokubulala amapolisa kwakunye nejoni.

Le nkonzo yenze isankxwe emva kwesi sehlo apho uluntu lubongoza kurhulumente ekubeni ivalwe le nkonzo.

UMongameli weli uCyril Ramaphosa kwintetha yakhe ePalamente ngoLwesibini, ngethuba ethetha neenkokheli zemveli, umemelele ukuba iinkosi zaseNgcobo kwakunye noluntu zisebenzisane ukuncedisa ukulwa ulwaphulomthetho kummandla waseNgcobo.