Basiwe enkundleni ngengeniso yendywabasi

Basiwe yiNkosana kwiNkundla kaMantyi kuQoboqobo ngamabango okuthengiswa kwehlathi imifanekiso: BHEKI RADEBE

KONKE kwaqala kakuhle njengephulo lokudala imisebenzi lusenza nengeniso kuluntu lwelali yakuQoboqobo, kodwa ngoku konke oko yincindi yekhala ekhokelele kwintswelongqesho kwanedabi lakwiinkundla zamatyala.

Oku kusukela emva kokuba mlungu uthile uKoos Snyman waKwaZulu Natal wafika kuluntu lwaseMagcumeni eRhabhula, kuQoboqobo, ecela ukugawula umthi wohlobo lwendywabasi (black wartle) ukuze usetyenziswe njengemveliso equka ukwenza amaphepha eKZN.

Uluntu lwaseMagcumeni lwayalela ukuba lufuna amakhulu amahlanu eerandi (R500) rhoqo ngomthwalo wetrakhi ephuma kwihlathi lale lali.

Ukwenza oku, abahlali bavula ibhanki yoluntu ze imali yangena ngqo kulo bhanki. Ngokweenkcukacha, imali engene kwingxowamali yoluntu ngamashumi amathathu anesibhozo wamawaka eerandi (R38 000).

Abahlali baseMagcumeni bathenga intente kwanezitulo ngale mali, ukuncedisana simahla mhla kungomngcwabo kwimizi yale lali. Kodwa ngoku eli phulo libonakala liza kudodobala kuba le mali (R38 000) isesona sizathu sokusana kwiinkundla zamatyala emva kokuba uSebenzile Barney Calata, obanga ngelithi ungusihlalo wabahlali baseRhabhula, etyhola inkokheli kubahlali baseMagcumeni, uMhleli Hejane, kwanomnye umhlali “ngokudelela”.

“Into eyenzekileyo kusuke inkosana (Zukisa Ngudle) kwenye indawo ibanga ngelithi le mali ibifanele ukuba iya kuye. Ekwenza oku ehamba netshomi yakhe enguSebenzile Barney Calata. Basifakele ityala kwinkundla yamabango amancinane (Small Claims Court) yakuQoboqobo besithi bafuna le mali,” kutsho uHejane.

Emva kokuba lo mba usiwe enkundleni, amagosa aveza ukuba imali exoxwa kule nkundla yileyo ikwiR15 000, ze kwagqitywa ngelokuba kubangwe iR15 000 kuHejane kwanenye iR15 000 kugxa kaHejane, into ethetha ukuba iR8 000 ishiyeka ilengalenga.

Izolo kwinkundla yakuQoboqobo, uHejane nogxa wakhe bebexoxa ngelizama ukuphakamisa ukubamsulwa kwabo bekwafuna lo mba ukuba usuke kwinkundla yamabango usiwe kwinkundla yomthetho apho banokuthi babekwe ityala.

“Siyazazi ukuba asimoshanga mali, ngoko ke othi senze oko makasibeke ityala,” utshilo uHejane. Ebalisela I’solezwe lesiXhosa, uCalata utyhola uHejane “ngokudelela”. UCalata uthi kusiyiwa enkundleni nje kungenxa kaHejane ongazange afune “ukumamela”.

“Andifuni kuthetha ngalo mba kuba ukwiinkundla zamatyala. Sizamile ukuthetha naye (Hejane) qha udelele kakhulu, yiyo le nto side sabe kanti siyisa enkundleni. Ukuba wayemamele thina ngesayilungisa le nto ingade iye kwiinkundla zamatyala, qha wabonakalisa indelelo,” kutsho uCalata.

Umhlali waseMagcumeni uZanethemba Manyela, oncokolele I’solezwe lesiXhosa, uthi lo mdontsiswano wasezinkundleni awuncedisi kwiphulo lokudala imisebenzi kubahlali baseRhabhula.

“Thina into esifuna ukuyibona kukuba kusetyenzwe apha. Eli hlathi yeyona golide yethu,” utshilo uManyela.