Basothukile zizenzo zezim laseSajonisi

Umphathiswa wesebe lentlalo yoluntu nosodolophu waseSajonisi phambi kwegumbi ekunqunqelwe kulo umntwana kuNtsila

Lusothukile uluntu lweli emva kokuba inkwenkwana eneminyaka emine kuphela, ixhelwe ngumalume wayo akugqiba wayitya injalo – kwaNtsila eSajonisi kutshanje.

Uninzi luthi isehlo esilolu hlobo sihlasimlisa umzimba kwaye sibuyisa iinkumbulo zeentsomi zakudala apho kwakukho amazim atya abantu.

Ngokwengxelo, ixhoba belihlala noninakhulu walo kwakunye nomalume ekhayeni labo.

Uninakhulu akungamboni umzukulwana ixesha elide wothuka, xa efika kwindlu yonyana wakhe kukho isitya esinegazi lomzukulwana wakhe.

Ongumnxulumanisi kumbutho wePeople’s Health Movement SA (PHMSA), uTinashe Njanji, uthi izenzo zokubulawa kwabantu kwanokuxhatshazwa kwabantwana kula mmandla ziyabaxhalabisa.

Koka-2004 iPHMSA yabamba uqhanqkalazo phambi kwesikhululo samapolisa ala mmandla ngeliyokulwa ukubulawa kwabantwana kwakunye namanina eelali zala mmandla.

“Siyakukhalimela oku sikwahlaba nekhwelo eluntwini ekubeni luphakame kwaye luthethe phandle ngokunyhashwa kwamalungelo abantwana. Kwanele ngoku, sinako ukukhusela abantwana bethu kubundlobongela ngokuthi abazali noluntu babambisane. Abantu abadala ingakumbi abo bazizihlobo babelukhuselo kubantwana,” utshilo uNjanji.

Umalume wexhoba ebekhe wachitha iminyaka esixhenxe entolongweni emva kokufunyanwa enetyala lokubulala.

UNjanji uthi babongoza ukuba phambi kokuba bakhutshwe abenzi bobubi entolongweni baqalwe ngokuhlolisiswa ngeenzame zokujonga ukuba ubani ukulungele kusini na ukudibana noluntu ngaphandle.

UMphathiswa wesebe lentlalo yoluntu kwiphondo leMpuma Koloni, uNancy Sihlwayi, utyelele kwikhaya lexhoba ngempelaveki.

Isithethi seli sebe, uMzukisi Solani, uthi uSihlwayi akakwazanga ukungayotyelela kweli khaya emva kwesi sithwakumbe.

Uthembisile ukuba urhulumente uzakunikeza ngeenkonzo zoluleko ngokwasengqondweni kwiintsapho zamaxhoba ala mmandla. Umalume lo uvela kwinkundla yamatyala nge-2 kuCanzibe eSajonisi.