Bathe gabhu ematyaleni oomasipala!

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Kapa: Oomasipala abantyumpantyumpeka ematyaleni besohluleka ukuhlawula uEskom banegalelo elimandla malunga nokudendwa kwabasebenzi.

Kudizwa ukuba aba masipala banamatyala aqabeleyo ngapha kwe13.6 yeebhiliyoni zeerandi ekumele ukuba bahlawule uEskom.

UMgqibelo umhla wesithandathu kule nyanga, umbutho wabasebenzimgodini eNtshona Koloni iNUM, iphelekwa yeminye imibutho equka iSACP neCOSATU, zibambe umngcelele ochaseneyo nabakwaEskom.

Lo mngcelele ubusingise kwiPalamente kaZwelonke ukuya kudlulisa uxwebhu lwezikhalazo eziquka ukuba kungabikho kuphelelwa yingqesho kubasebenzi bakwaEskom, lingenyuki ixabiso lepetula kwanezinye izikhalazo.

Le manyano iyakhabana nenyathelo lokunyuswa kwexabiso lombane kuba uEskom efuna ukunika imalinkxaso kwiinkampani ezizimeleyo nezivelisa amandla ombane iIPP ngamafuphi, nalapho kudizwa ukuba urhulumente sele etyikitye isivumelwano.

Injongo yalo mngcelele kukuzama ukukhusela abasenzi bakwaEskom ukuba bangaphulukani nezithuba zengqesho, yaye ukwakhabana nokuba le nkampani yenziwe eyabucala.

“Silapha ukuza kuvakalisa ukungoneliseki kwethu kwiSebe lezaMandla nakuRhulumente woBambiswano kwaneMicimbi yezeMveli (Cogta), isizathu soku kumalunga nokutyikitywa kwezivumelwano zinyanzelwa kwinkampani yakwaEskom kanye ngeli xesha itsala nzima ukuhlawula amatyala ayo,” utshilo uSonwabile Fisa uNobhala weNUM eNtshona Koloni.