Bathi abazukuvota eKeilands

Basafunga bengajiki abahlali baseKeilands kumasipala wase-Amahlathi ngaseCumakala besithi abazukuthabatha nxaxheba kulonyulo loomasipala kwinyanga ezayo.

Abahlali bala ndawo bazibalule ngethuba bephikisana nenkqubo yokubhalisela ukuvota ngenyanga yoKwindla besithi abazukuthabatha nxaxheba kulo nkqubo.

Oku kwabangela ukuba kubanjwe kuvalelwe iinkokheli ezintandathu zala ndawo nekulindeleke ukuba zivele enkundleni ngoLwesine weveki ezayo.

UVuyisile Khonzaphi uthethe egameni leli qela lezi nkokheli eqinisekisa ukuba abajiki kwelokuba abazukuvota.

“Akukho umntu uzakuvota apha kule ndawo kuba besithe kubo sifuna inkonzo apha ezi bangekezi nazo sizakwenza le nto besiyenze ngokuya bekubhaliselwa ukuvota, ”uthethe watsho uKhonzapi.

Ukanti ongusodolophu wesithili saseAmathole uNomasikizi Konza wakungqina ukuba uyazana neengxaki zala ndawo.

“Ndikhulele phaya ndiyazazi ezi ngxaki, kodwa inyaniso kukuba umasipala sele enze iinzame zokukhawulelana nabantu bala ndawo, ukulungisa iindlela, amanzi nokwakhiwa kwezindlu zangasese,” watsho uKonza.

Abahlali base Kielands batshisa iimpahla zokubhalisela ukuvota ezaziphethwe ngamagosa e-IEC ngelibonisa ukuchasa kwabo le nkqubo.

“Sizitshisile izinto zabo kuba sithathe isigqibo sokuba asifuni mntu uzakuthatha nxaxheba kobu buxoki buza nababantu apha,” uthethe watsho uKhonzaphi.

Lo kaKhonzapi wabanjwa ekunye noogxabakhe abaquka uMxolisi Dlubom, Thobile Nzuzo kunye noSiyabonga Botha ngezityholo zokuphazamisa inkqubo yokubhalisela ukuvota kwanokubangela udushe esidlangalaleni.

Le ndawo kulindeleke ukuba itsale amehlo amajelo eendaba kwiintsuku ezandulela ulonyulo lomasipala kwinyanga ezayo.