Bathi ayivakali itishala yaseVakele

Abafundi abenza uGrade 11 kwisikolo samabanga aphezulu iVakele Technical eSajonisi, babambe uqhankqalazo olukhatshwa ludushe kule veki. Aba bafundi abakhalazeli kunqongophala kootitshala koko bathi ititshala yabo yenzululwazi (Physics) ithethela phantsi xa ifundisa.

Ngethuba beqhankqalaza ababafundi bavale amasango esi sikolo sikwilali iSwazini eSajonisi. Bebexhobe ngamatye benyanzelisa inqununu yabo uBonisile Mazuza ukuba athethe nabo malunga nenkxalabo.

Xa inqununu ibaxelela ukuba mabaqale bachaze eyona nto bayiqhankqalazelayo, abafundi bavele bavukelwa ngumsindo bagxogxa iititshala zesisikolo nto leyo ethe yenza ukuba babethe le nqununu ngelitye esifubeni nasemlenzeni.

Emva koko baye bonakalisa iifestile neekhompyutha zesisikolo. Ngenxa yalo monakalo, kuye kwanyanzeleka ukuba zinqunyanyiswe izifundo kwesi sikolo kule veki.

Umfundi kaGrade 11 obeyinxalenye noluqhankqalazo uthe: “Ititshala yenzululwazi sinayo, ingxaki yeyokuba asiyiva thina singamakhwenkwe apha ngemva kwigumbi lokufunda. Ithethela phantsi yiyo lo nto sibone ukuba masenze uqhankqalazo.”

Lo mfundi ukwathe bakhalazela nokuvuswa ekuseni bayongena kwizifundo (morning classes) zaphambi kokuqala kwesikolo. “Ubuninzi bethu sihlala kude nesikolo, kodwa kufunwa sifike ngentsimbi yesithandathu,” utshilo lo mfundi.

Ingxelo zithi mnye kuphela umfundi othe waphumelela kwiimviwo zaphakathi enyakeni kwaGrade 11.

Abasemagunyeni bathi izifundo kwesi sikolo zakubuyela esiqhelweni ngoMvulo womhla wamashumi amabini anesibini (22) kule nyanga.