Bathi iMzomhle ‘yiYunivesithi yaseMdantsane’

UTitshalakazi * -Unathi ebalisa ngeminyaka efundisa kwisikolo sembali eMdantsaneumfanekiso: Michael Pinyana

IMIBHIYOZO yesikolo samabanga aphezulu saseMdantsane iMzomhle idlule, umceli-mngeni ngoku ngowokuba kwakhiwe esi sikolo sibekumgangatho abanokuzidla ngawo abantwana baso kule minyaka ingamashumi amahlanu ezayo.

IMzomhle, isikolo sokuqala samabanga aphezulu eMdantsane, ibibambe imibhiyozo yeminyaka engamashumi amahlanu kwezintsuku zimbalwa zidlulileyo. Esi sikolo siqale ukubakho ngonyaka ka1966, iminyaka emithathu emva kokusungulwa kwelokishi yaseMdantsane eqale ukubakho ngo1963.

Esi sikolo, esikwa-N.U. 1, siziqhayisa ngegalelo laso ekufundisweni kwabantwana baseMdantsane nabezinye iindawo kule minyaka ingamashumi amahlanu edlulileyo. Inqununu yesi sikolo uMalusi Koltana uwuchaza uMzomhle “njengeYunivesithi yaseMdantsane”.

“Ngaphandle kweMzomhle, abantwana abaninzi bebengasokuze balifumane ithuba lokufunda,” utsho uKoltana.

Phakathi kwabantu abathe bafunda kwesi sikolo singabalula uMphathiswa uNosiviwe Mapisa-Nqakula, umsasazi uZolani Bongco, igqwetha uAdvocate Dali Mpofu, usopolitiki nombhali uZamikhaya Gxabe, ingcali kwezobuchwepheshe uAndile Ngcaba, uNjingalwazi Mthunzi Ngcelwane, uCamagu Soga, intatheli * -Eric Naki, Luvo Ngxatha ukubala nje abambalwa.

UKoltana uthi okuseleyo ngoku kukuba kwakhiwe iMzomhle ibekumngangatho ophezulu. “Isikolo sethu asikho kwizinga ebekufanele sikuso. Icekwa ngoku kukuthatha esi sikolo sibekwimeko abanokuzingca ngayo abo babefunda apha kwanabo bafunda apha ngoku sithethayo,” utshilo uKoltana.

UKoltana uthi abo babesakufunda eMzomhle banoxanduva lokunkqonkqoza kwiminyango ngeminyango, khon’ ukuze kwakhiwe iMzomhle. “Ngalo mbhiyozo, kufuneka sithathe le mbali yaseMzomhle siyenze ijike imeko yesi sikolo,” utsho uKoltana.

IMzomhle ikwanesivumelwano nesikolo i-Elgin Academy yaseMoray eScotland. Phantsi kwesi sivumelwano, iMzomhle ikhe yafumana ootitshala abathathu baseScotland bezokuhlohla eMdantsane. Oku kungenxa kaSilumko Tsotsi ongumhlohli e-Elgin Academy. UTsotsi wayesaya kufunda eMzomhle.

Ititshala efundise eMzomhle iminyaka engamashumi amathathu ananye (31) * -Unathi Sinuka uthi ayikho enye indawo anakufundisa kuyo ngoku ngaphandle kweMzomhle.

“Ndifike apha eMzomhle ngo1985, oko ndandilapha. Ndivuya kakhulu ekwenzeni igalelo elitshintshe ubomi babantwana abafunde eMzomhle,” utshilo uSinuka.