Bathi kungcono bayokufundela endleleni

Abafundi besikolo samabanga aphezulu saseXesi iEmdeni Senior Secondary behleli phandle ngenxa yokungabinamagumbi aneleyo okufundela UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

KWEZINYE izikolo abafundi baziva bekhuselekile xa bengaphakathi kumagumbi okufundela, kodwa kwisikolo samabanga aphezulu saseXesi abafundi baziva bekhuselekile xa befundela endleleni kuba kuyo akukho mntu uzakukruneka maqatha.

Abafundi besikolo i-Emdeni Senior Secondary kwilali yaseMdeni eXesi, bazibandakanye kuqhankqalazo olungaqhelekanga kwiveki ephelileyo, apho bathe bathatha izitulo zabo baya kwindlela yetha uR63, ze banyanzelisa ukuba bahlohlelwe kule ndlela.

Oku kungenxa yezikhalazo zabo zokufuna ukufundela kumagumbi asemgangathweni. Abafundi babanga ngelithi kudala bekhalaza kwisebe lezemfundo laseMpuma Koloni kodwa, ngokokutsho kwabo, azithathelwa ngqalelo izikhalazo zabo.

Abafundi besi sikolo, esakhiwa ngabazali ngonyaka ka-1976, bakumakhulu amabini anamashumi asibhozo anesibhozo, noxa kunjalo, bafundiselwa kumagumbi amahlanu kuphela. Bathi bazibona bengakhuselekanga kula magumbi kuba bakruneka amaqatha ngenxa yemigangatho engatshongo khona.

Umfundi kaGrade 12 uYonela Ngandi, uthi bagqibe kwelokubamba olu qhankqalazo emva kokuba isebe lisilele ekufezekiseni isithembiso salo kwaba bafundi. “Besithenjiswe lisebe ukuba kuza kufika izixhobo zokwakha isikolo esitsha kulo nyaka kodwa ayenzekanga lo nto,” kutsho uNgandi.

UNgandi uthi babone ukuba ukufundela etheni kukhuselekile. “Sifumanise ukuba etheni kukhuselekile. Akekho oza konzakala etheni,” utsho uNgandi.

Omnye umfundi uYanda Makinana uthi la magumbi ayanetha xa kusina imvula logama ebanda kakhulu ebusika. USikelelwa Zidayi, okwafunda uGrade 12, ibavisa ubuhlungu into yokufundela emabhodlweni libe isebe lezemfundo lingazifezekisi izithembiso zalo.

ULuyolo Nofemele ofunda uGrade 12 uthi yiminyaka mihlanu bethenjiswa lisebe kodwa nkqi ukwakhiwa kwesikolo. “Ootitshala bethu, nathi, bakruneka amaqatha ngenxa yokungabikho semgangathweni kwesikolo,” kutsho uNofemele.Ilungu lebhodi elawula isikolo uNosongo Ndida, uthi ngenxa yemeko embi yesi sikolo abanye abantwana bakhethe ukusishiya. “Siwenzile amatile-tile kodwa ngaphandle kwempumelelo. Yiyo le nto sigqibe kwelokuba sixhase abafundi siyokufundela etheni apho sizakumanyelwa khona,” kutsho uNdida.

Ephendula koku, oyintsumpa yesebe lezemfundo eMpuma Koloni uThemba Kojana, uthi bavene nabafundi ukuba imeko yokufunda nokufundisa mayibuyele esiqhelweni kwesa sikolo. UKojana uthi abafundi bathathwe bayokufakwa kumagumbi ethutyana (prefabs) logama abazali bathe banikwa uxanduva lokuba basidilize kusini na isikolo.

UKojana uthi esi sikolo sizakufakwa kuluhlu lwezikolo ezifanele ukuba zakhiwe ngokokutsha kweli phondo. UKojana uthi luninzi uluhlu lwezikolo ezifanele ukwakhiwa ngokokutsha, noxa engakhange anabe ngelona nani lezi zikolo. Okwangoku abafundi basafakwe kumagumbi ethutyana.