Bathi ‘yiNkosi’ uKumkani Zanozuko Sigcau

IQELA lamaMpondo elichasene neKumkani yesi sizwe uTyelovuyo Zanozuko Sigcau, libetha inqindi phantsi lisithi umsitho wokombathiswa kwakhe awukho semthethweni futhi uyakhabana nesiko lamaMpondo.

Oku kuvela nanjengoko umsitho wokombathiswa kukaZanozuko uhlelelwe ukuba uqhutywe ekuthambekeni kwenyanga ezayo.

UZanozuko wadizwa njengeKumkani yamaMpondo jikelele ngethuba kubhengezwa iziphumo zophando lweKomishini kaNhlapo ngonyaka ka-2010. Kodwa ezi ziphumo, zathi zabekelwa bucala yiNkundla yoMgaqo-Siseko ngo-2013, nto leyo ethetha ukuba ubukumkani bamaMpondo busaxhomekeke ekubeni ithini na le nkundla.

Kodwa ngokwenqaku ebelipapashwe liphephandaba I’solezwe kutshanje, amaMpondo athi ubukumkani bawo abunakuxhomekeka kwiinkundla zomthetho.

Usihlalo wombutho obizwa njengeMbumba yamaMpondo uMlungisi Ndziba uthe: “Asingeni ndawo thina kuyo yonke lo nto. Asiyonto yenkundla norhulumente – yinto yakwaSigcau, thina sibeka iKumkani yethu qha,” kwatsho uNdziba.

UNdziba uthi badiniwe kukuhlala kwisizwe esingenaKumkani yaso njengezinye izizwe.

Uthi izimemo zizakuya kuzo zonke iiKumkani ezikhoyo kweli loMzantsi Afrika. “Sizakubhalela zonke iiKumkani eziquka iKumkani yamaXhosa, amaZulu, abeSotho, amaPedi nezinye iiKumkani,” utshilo uNdziba.

Kodwa uNkosazana Stella Sigcau II, ilungu eliphezulu kubukumkani bamaMpondo, uthi indlu yakuloZanozuko iyakuhlala incinci kubukumkani bamaMpondo.

Kwimbalelwano abeyithumele kwiphephandaba I’solezwe, uNkosazana Sigcau umbiza “njengeNkosi” uZanozuko.

“Utatomkhulu kaNkosi Zanozuko, uNkosi Nelson, uphuma kwiqadi, into ethetha ukuba abazizo iinkulu kule ndlu. Abo bathi uzakombathiswa kwinyanga kaCanzibe abathetheli amaMpondo ephela, futhi abathetheli isiko lamaMpondo,” utshilo uNkosazana Sigcau.

Ukuba uzakude ombathiswe kwinyanga ezayo, uKumkani Zanozuko uyakuba yiKumkani yesibini ukombathiswa phantsi kwenkqubo yedemokhrasi yeli lizwe nanjengoko ngonyaka ka-2015, uKumkani Mpendulo Zwelonke Sigcawu wamaXhosa jikelele wathi waba yiKumkani yokuqala ukombathiswa phantsi kwenkqubo yedemokhrasi.

Xa isombathiswa iKumkani, uMongameli welizwe kufuneka abekhona ephelekwa nguMphathiswa wemicimbi yeenkosi zemveli kuzwelonke.