Bathob’ unxano ngamanzi asemangcwabeni

Amangcwaba akwilokishi iPhelandaba eMolteno eMpuma Koloni sele ingawona abubomi kuluntu lwezinye zeelokishi zaseMolteno, ngenxa yoompompi abangakula mangcwaba nesele ingabona baphuma amanzi kakuhle.

UZukisa Mdlenyane ongumhlali kwilokishi ePhelandaba eMolteno esikha amanzi kwimpompo esemangcwabeni: UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

Abahlali bathi sele iyiminyaka benengxaki yokungaphumi kwamanzi koompompi babo kwiikokishi zabo, ezo lokishi yiMarikana, Harare, Khayelitsha, Asazani kwakunye nePhelandaba kwaye bathi uMasipala wabo akukho nto angayaziyo.

UMasipala awakwenzayo wabeka amatanki kajojo kwezi lokishi namane ezokugalela amanzi ngeloli. Abahlali bathi amanzi agalelwa kube kanye ngeveki okanye khe kuphele iveki engagalelwa kula matanki kuba kusithiwa ayikho iloli yokugalela.

Bakwathi la manzi asematankini bayawoyika ukuwasela kuba akhe afike emdaka, into abayenzayo ngawo kukupheka okanye bavase iimpahla, sele bethembe la angasemangcwabeni xa befuna awokusela.

Le nyewe yokungabikho kwamanzi ichaphazela nabafundi besikolo abahlala kwezi lokishi. Ngethuba I’solezwe lityelele apha liqale lagagana nabafundi abathathu baseJoe Slovo High besikha amanzi kuphayiphi owagrunjwa ngabahlali kuba babebona isoloko imanzi indawo kanti nguphayiphi owaqhawukayo, wona osaphuma amanzi kuba besithi kukude namapheyile ukuyokukha pha ngasemangcwabeni, sele benyamezela kulo phayiphi.

“Le ndawo sikha kuyo ikude namakhaya ethu qha kuba ke singenakuthini kwaye la asematankini amdaka asiwasebenzisi ekuseleni, siwasebenzisa empahleni nasekuphekeni,” utshilo umfundi kaGrade 10.

“Sikude namakhaya kule ndawo sikuyo kodwa kungcono kwayona kunokuya pha ngasemangcwabeni,” utshilo umfundi.

“Xa sibuya esikolweni phambi kokuba sifunde okanye senze umsebenzi wesikolo siqala apha ekukheni amanzi ngala mapheyile. Siyasokola kuba ebephuma amanzi ezindlini ngekulula,” utshilo nomnye umfundi wesithathu.

Abahlali bathi uye uqale ucinge naxa kufuneka uyokuzikhulula kwindlu yangasese kuba akukho manzi. Bathi kuye kufuneke ukuba ugcine lawo ubuhlamba ngawo iimpahla ukuze ube uya ngasese.

Umama (56) osele ekhulile nelifike I’solezwe efolise iimbombozi zakhe eyokukha amanzi emangcwabeni, uthe baya kuba benganakubasathini kuba amangcwaba yindawo abakhula iyindawo ehloniphekileyo ekungayi nabani na.

Omnye umhlali naye ongafunanga kuchazwa ngagama obesemangcwabeni, uthi kufuneka athuthe kathathu (3) amanzi ingakumbi xa ezokuvasa impahla.

Abahlali bakwaveze ukuba boyika nesi sifo sotyatyazo esiqhambuke eHammanskraal.

Obekade eshishina ngokutya edolophini noyekileyo uthi ibaphatha kakubi le meko yenzekayo kwaye sele lilide eli thuba kusenzeka oku. Uthi ebesokola ngoku ebesapheka kuba kaloku kufuneka amanzi.

Olitshantliziyo kumbutho wabahlali obizwa ngokuba nguQinamhlali, uthi akukho nto umasipala iChris Hani kuquka noceba wabo ungayaziyo ngale meko bakuyo, koko benziswa urayirayi njengoko bengayazi nokuba oyena mntu ngubani. Uthi okubonakalayo ngoku umasipala ucinga ukuba lo mbutho uQinamhlali unokhuphiswano noMasipala kodwa kungenjalo, koko bona belwela iinkonzo zoluntu.

“Zinkulu ezi lokishi ukuba zisebenzise uJojo Tank. Kunyaka ophelileyo ngezithuba zikaAgasti sabamba uqhankqalazo salunikezela uxwebhu lwethu lwezikhalazo, kodwa ndikuxelela ukuba nanamhlanje akukabikho nguqu unyaka uyaphela ngoku, asikhathalelekanga,” utshilo okaQinamhlali

Uqhube wathi le petishini yabo inomohluko kuba babengalweli ukususwa kukaceba koko bakhalela iinkonzo ekubeni ziye eluntwini, kwaye bahoyakale kungathi cwaka ingathi abavoti kwaye ingathi abanamalungelo kwiinkonzo.

Kumba wokutshisa kwabo amanye wamatanki kajojo awayeziswe nguMasipala, abahlali bathi ngenene balitshisa ngolwa suku babeqhankqalaza, besithi babedinwe kukubhanxwa njengoko besithi zinkulu eza lokishi azinokwenela kujojo, koko abakufunayo ngamanzi koompompi.

UMasipala iChris Hani utshilo ukuba imbalelwano uyifumene koonondaba malunga nale nyewe uza kuphendula, ubungekaphefumli de kwangoku.