Bathweswe izidanga oogqirha ababuya eCuba

Abafundi bethweswa izidanga eWSU Umfanekiso: Pamela Hlazo

Oogqirha abangama87 beli loMzantsi Afrika ebebeqeqeshwa kwelaseCuba kwinkqubo ebizwa ngeNelson Mandela/Fidel Castro Collaboration, bathweswe izidanga kwiYunivesithi iWalter Sisulu eMthatha kuLwesihlanu esisuka kuye.

Eli ibe lelona qela elikhulu ukuthweswa izidanga phantsi kweNelson Mandela/Fidel Castro Collaboration kusukela oko laqala eli phulo ngonyaka ka1996, kwaye sele beyi732 oogqirha beli abaqeqeshwe phantsi kwale nkqubo nabaqeshwe kwizibhedlele ezininzi zeli loMzantsi Afrika.

USekela Mphathiswa weSebe lezeMpilo kuZwelonke, uGqirha Joe Paahla uthethe wenjenje: “Oogqirha abaninzi abathweswe izidanga phantsi kwale nkqubo baziingcali kumacandelo amaninzi kwezobugqirha, endingabalula kubo omnye uGqirha owenze imbali, ngowokuqala wasetyhini kwiAfrika iphela ukubangugqirha wezotyando lwentliziyo.”

UMphathiswa wezeMpilo uSindiswa Gomba uthi lusuku olumnandi kakhulu olu kodwa kunomcelimngeni kwiPhondo lweMpuma Koloni lokunqongophala koogqirha, ithi ke lo nto eli phulo loogqirha baseCuba liza kuncedisa kakhulu.

Utsho ehlaba ikhwelo kwaba gqirha okukuba mababuyekeze iindawo ababuya kuzo ngoba xa begqiba ukufunda abasafuni ukuya kwiindawo zasemaphandleni naxa sebenikwa isibonelelo sokuba bephangela emaphandleni, ibashiye ke lo nto benengxaki yabantu ekufuneka baye kwiindawo zasezidolophini xa befuna iinkonzo ezithile.

Omnye umcelimngeni kukuba baye kwizibhedlele zabucala kanti ayingomnqweno karhulumente ukuqeqesha abantu ze bahambe bayokusebenzisa izakhono zabo kwizibhedlele zabucala.

Omnye woogqirha baseCuba, uGqirha Sofika Mkhiva noyinzalelwane yaseDikeni, uthi wazibandakanya neli phulo kunyaka ka2011 wayokufunda kwisiqithi saseCaribbean kwaye ngoku usebenza kwisibhedlele sasePort Shepstone kwiphondo laKwaZulu-Natal.

UMkhiva uthi indlela ibingelula ukubakude nekhaya uze uqeqeshwe ngolwimi ongalaziyo kodwa ke ekwabulela oogxa bakhe ngokunyamezela.