Batshiselwe umzi ngezityholo zokuthakatha

UNoziphiwo Jada ecaleni kwendlu yakowabo etshe yaphela umfanekiso: Mbulelo Sisulu

Bashiyeke bengenakhaya emva kokuba kutshiswe ikhaya labo kuba betyholwa ngothakatha

Usapho lakwaJada kuVonqo eDutywa lukwimeko emaxongo. UNoziphiwo Jada uthe elele pha kwintsimbi yethoba ebusuku ngoMvulo umhla wesibini kulenyanga sikuyo weva ivumba lomsi.

Uthe qwa intloko wajonga ukuba kwenzeka ntoni na apha endlini. Uye wafumanisa ukuba kukho umsi olapha endlini. Emva kokuba eqaphele lo msi uyewatsalela umnxe kumakhelwane wakhe ukuba makakhawuleze eze ajonge imvelaphi yalomsi.

Umakhelwane ubiza nabanye abantu basekuhlaleni. Kwafunyanwa ukuba indlu iyatsha ngaphandle. Bayicima ke abahlala. Ngokophando lwabahlali kwafumanekisa ukuba le ndlu itshiswa ngumfana onguPhila Kolanisi nongumakhelwane kulomzi.

Kwakhutsha abantu ababini ukuba mabayothatha uPhila kowabo azokuphendula kwizityholo ezibekwayo. Zange avume uPhila ukuza ebahlalini.

NgoLwesithathu umhla wesine kulenyanga uNoziphiwo uvuke waya eMjanyane esibhedlele eyokroba umama wakhe ongaphilanga. UNoziphiwo uye wabuya selekurhatyele eMjanyane.

Uthe xa ekwilali yakuMgqubutheli umqhubi wemoto wabona umsi osuka ngakwilali yakwaNgxabane. Uyewabuza umqhubi inokuba kutsha phi na?

UNoziphiwo uphendule ngelithi kutsha kowabo. Yahamba imoto yayokufika kowabo uNoziphiwo yabe indlu ivutha amalangatya. UNoziphiwo uthi waye wakhala kwaphuma abantu belali.

“Ndayiqonda ukuba lo mlilo uphuma ekhaya. Kwatsha yonke into ibingaphakathi endli ndashiyeka nempahla endandiyinxibile. Umama ukwimeko embi esibhedlele kwaye andikamxeleli ukuba asinakhaya. Okwangoku mna nomntwana wam sihlala kwamakhelwane,” utsho uNoziphiwo.

UNoziphiwo uthi uPhila utshise umzi wakowabo kuba emtyhola ngothakatha.

“Ngenye imini ndiye kuloPhila ndiyocela umgubo wokwenza isoka. UPhila wandithuka wathi ndingaphindi ndingene kowabo. Wathi mna ndiyamthakatha. Kutheni ebusuku ephuphana nam emaphupheni wakhe? Kwaye mna ndimhambisa nenja enamakhalane xa ephupha. Emva koko wathi uzakunditshisa nendlu. Andothuki xa ndibona umzi wasekhaya utshile kuba uPhila wayendixelele ukuba uzakunditshisa nendlu,” utshilo uNoziphiwo.

Umama kaPhila uNoma Kolanisi uthi uziva ekhathazekile yinto eyenziwe nguPhila emzini wabantu.

“Umntwana wam UPhila ukhula ndihamba naye kwinkundla zamatyala ngenxa yezinto ezingalunganga azenzayo ebantwini. Ewe, ndinalo ulwazi lokuba wathi uzakumtshisa nendlu uNoziphiwo kuba uyamthakatha. Ndinayo into ethi umntwana wam uphazamisekile engqondweni. Ngenye imini wakhe wabethwa ngabahlali basedolophini eDutywa bamshiya bemgqumile ngengubo becinga ukuba uswelekile. Ndinayo into ethi ingqondo yakhe yachaphazeleka loo mini. Ndiyaziva izityholo zabahlali zokuba mna ndiyamthethelela unyana wam. Hayi andimthetheleli tu,” utshilo uNoma.