Batyabula urhulumente iR700 million ngokuhlala ekhaya

UMphathiswa uOscar Mabuyane UMFANEKISO : BHEKI RADEBE

ABASEBENZI bakarhulumente baseMpuma Koloni abahlabe ikhefu lokugula (sick leave) batyabula urhulumente wephondo imali ekumakhulu asixhenxe eerandi (R700 million) ngonyaka.


Oku kuvezwe nguMphathiswa wezeMali noPhuhliso lwezoQoqosho uOscar Mabuyane eBhisho kule veki. 


UMabuyane ebesenza intetho yohlahlo lwabiwomali lonyakamali ka2019/20.


“Kufuneka sihlole ukuba le nto ibangelwa yintoni ukuze sibone ukuba singangenelela njani,” utshilo uMabuyane.


“Ukuba aba basebenzi bathatha ikhefu lokugula kuba bengonwabanga emisebenzini yabo kufuneka ilungiswe lo nto kuba ithibaza ukusiwa kweenkonzo eluntwini,” kutsho uMabuyane.


UMabuyane uthi iindawo zokusebenza, ezifana namazikolo karhulumente, kufuneka zibekwimeko elungele ukuqhubela umntu kwimveliso, into ethetha ukuba abantu kufuneka bonwabe apho basebenza khona.