Batyhola abasemagunyeni abashiyeke bedada emanzini

Abahlali belokishi iSiviwe eQumrha batyhola uMasipala wale dolophu, iGreat Kei, ngokungabinankqubo yokufunxwa kwamanzi esemgangathweni nabathi ingunobangela wokuntyumpantyumpeka emanzini emva kwezantyalantyala zemvula kwiveki ephelileyo.

by BHEKI RADEBE
Emva kweemvula ezinamandla ezijikeleze iphondo leMpuma Koloni. Abantu abaninzi amakhaya abo agutyungelwe ngamanzi, kwiindawo ezifana neQumrha. Abanye abantu basekuhlaleni kuye kwafuneka balale kumakhaya aphuphuma amanzi nanjengoko amagosa karhulumente engabonwanga ndawo ukuze abonelele ngoncedo olufunekayo okanye ukuzokujonga umonakalo obangelwe ziimvula ezinkulu. UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

Malunga namakhaya wabantu abalelwa ku54 ebabentyumpantyumpeka emanzini, abanye bengenamizi, abanye bexhome ifenitshala yabo elangeni yonakele injalo, abanye becoca umonakalo, ngethuba I’solezwe lityelele kule lokishi.

Umhlali uNtombovuyo Nongqayi uthi imibhobho yamanzi yalo masipala igqabhukele eyadini yakhe nto leyo yenza ukuba amanzi angene engenile ekhayeni lakhe.

Lo kaNongqayi uthi wayesempangelweni ngelixa ziqalisa izandyondyo zemvula ngoLwesihlanu, wafika sekunyanzelekile ukuba axhome ifenitshala, ukuyiphephisa emanzini.

“Bekunzima kuba ubuthi uwathutha ngebhakethi uwachithela ngaphandle, abe engena ngaphakathi. Kudala ndayibika intlungu yam kwaMasipala, kodwa akukho nto bayenzayo,” uthethe watsho.

Omnye wabahlali uNomaIndiya Felebhayi uthi ebesebeke icala ebhedini ngelixa ebona ukuba amanzi angena endlini. UFelebhayi uthethe wathi: “Ndayincama indlu yangasese engaphandle kuba ilulwandle indlela eya kuyo, nayo ithe gabhu emanzini.”

Abahlali bathi babethenjisiwe nguMasipala weNgingqi yaseMathole kwakunye neSebe lokuHlaliswa kwaBantu ukuba baza kwakhelwa ngokutsha.

Omnye wabahlali, uVeliswa Dyobha, uthi: “Kudala silindele ukwakhelwa ngokutsha izindlu ezingathi ziphakamile, njengoko sasithenjisiwe.”

Isithethi soMasipala iGreat Kei uNtombizanele Mgema, uthi lo masipala uyazazi iingxaki zabahlali baseSiviwe.

“Abahlali bebewuchazile lo mba wendlela abahleli ngayo kutshanje ngethuba sibatyelele ngenkqubo ye-IDP.”

Umbutho osoloko uthe gqolo ukuhlangula iingxwelerha kwiintlekele ezifana nezi, iGift Of The Givers utyelele eMonti, eGqeberha naseQumrha, esisa uncedo.