Batyhola isixeko saseKapa ngokutshisa amangcwaba eKhayelitsha

Amangcwaba aseKhayelitsha

Ushiye abahlali baseKhayelitsha eKapa bothukile umlilo otshabalalise inxalenye yamangcwaba akule ndawo.

USiyanda Sawutana oneminyaka engamashumi amane anesihlanu ubudala uthe bothuke kakhulu ngethuba bebona umlilo usuka kule ndawo enamangcwaba.

Uqhube wathi ngethuba befika baxelelwe ukuba umlilo uqalwe ngabasebenzi besixeko ngenjongo yokucoca la mangcwaba.

“Zange ndayiva into yokuba amangcwaba xa ecocwa kutshiswe! Into esiyaziyo kukuba kuyachetywa emangcwabeni”.

Omnye wabahlali bale ndawo uZingisile Matu uthe uloyiko lwakhe kukuba abantu abangcwabele izihlobo zabo kula ndawo itshileyo bazakusokolo ukubona amangcwaba abantu babo.

“Ingxaki kutshe iminqamlezo yamaplanga le kubhalwa kuyo amagama amangcwaba, lo nto izakwenza abantu bangawazi amangcwaba abo abanye bazakuthetha nabantu eyingengabo.”

La mangcwaba atshe ngosuku lokugqibela lokuphela konyaka ka2018.

“Isixeko kunyanzeleke ukuba sincede ezi ntsapho zikwazi ukufumana amangcwaba ezalamane zawo kungenjalo kuzakubanzima kakhulu!”

Nangona abanye abahlali begxeka isixeko ngale nto abanye bakholelwa ukuba ngabantu ebebeyokwenza izinto zabo ezimdaka.

“Ukuba ubona kakuhle akutshanga onke amangcwaba alandawo, lo nto ithi ngabantu abamdaka ebebeyokwenza imisebenzi yabo emdaka kuba nabo bevala unyaka!” utshilo omnye wabahlali bale ndawo.

UZahid Badroodien nosuka kwisixeko saseKapa, phantsi kweCommunity Services kunye neHealth, uthe akukho bunyani kwintetho ethi ngabasebenzi besixeko abangunobangela womlilo kule ndawo.

“Ingca eyomileyo kwindawo yokungcwaba eBlock E yiyo ethe yachaphazeleka kwaye abasebenzi bethu ngabo abathe baqhakamshelana nezicima-mlilo ukuba zizonceda zicime umlilo kula mangcwaba,” utshilo uBadroodien.

Watsho esithi ngelishwa amangcwaba athe amosheka ngalawo aneminqamlezo yeplanga.

“Isebe lakwaRecreation neParks luzakunceda zonke iintsapho ezachaphazeleka ukuze zikwazi ukohlula amangcwaba.”

Bonke abonakalelwa ngamangcwaba mabatsalele iKhayelitsha Horticultural Office ku: 021 444 9372