Bavan’ amandla abezopolitiko eBhayi

IBISISIGQUBU sezopolitiko kwiholo yesixeko saseBhayi. Ngaphandle kokusingatha amalungiselelo omsitho wokusungulwa komqulu kaKhongolose wezithembiso zonyulo ozakuqhutywa ngulo mbutho ngoMgqibelo, phambi kweli holo bekukwakho igcuntswana lamalungu eDA ebekhokelwe ngobesakuba nguceba kulo mbutho kumasipala ombaxa weNelson Mandela Bay uKnight Mali.

La malungu ebephekezelisa amaphekepheke atyhola iDA ngobuhlanga, esithi ubuhlanga kulo mbutho mabuphele.

Ngaphaya kwendlela bekugcwele amanye amalungu eDA azobonakalisa inkxaso kwinkokeli yalo mbutho uAthol Trollip nokhankasela ukuba ngusodolophu waseBhayi.

UMali utyhole iDA esithi, “IDA ayizimiselanga ukusiphula ukuchasana ngokobuhlanga, kudala sisilwa nobuhlanga ngaphakathi kulo mbutho, koko isuke ilwe nathi, thina malungu azama ukuvelisa izenzo zobuhlanga ngaphakathi kulo mbutho.”

Ukwathe wafumana unxibebelelwano nabo yayisakuba ngabasebenzi kwifama kaTrollip bebalisa ngokuphathwa gadalala kule fama nguyise kaTrollip, kwaye okaTrollip wayesazi ngalo nto.

UTrollip obephambi kweholo uziphikile ezi zityholo esithi lo mba uphambi kwenkundla abo bonyelisa igama lakhe bazakuhlawula.

Ukwathe uMali nabo ahamba nabo ayingomalungu eDA, bathengwe yiANC ngenjongo yokungcolisa igama lakhe.

Ukwathe, yiDA kuphela enamalungu angumzekelo wobume beloMzantsi Afrika.

UMali namalungu akhe babambe umngcelele osingise kumalungu eANC ebebuthelene mgama, ngethuba usekela nobhala jikelele walo mbutho uJessie Duarte ebethetha noonondaba.

Kule ndibano uMali uchazele uDuarte ukuba bayaziguzula kwiDA, kwaye bazibandakanya neANC. Bakhulule izikipa zeDA bezikrazula, benxiba ezeANC.

Kusenjalo, ngoLwesithathu, usekela nobhala walo mbutho uJessie Duarte ebetyelele kwimimandla yaseTinarha nalapho ancome indlela abamkeleke ngayo kubantu balo mmandla.

“Sityelele izindlu ezingama-250 eTinarha izolo, ezona ngxaki abantu abakhale ngazo zizindlu ezinesilingi yeAsbestosis, ngelixa abanye bekhala ngemisebenzi, abantu bayayibona inkqubela phambili,” utshilo uDuarte.