Bavele enkundleni ababanjwe bexhomisa eMthatha

Umfanekiso wabahlali eMthatha bebukele amapolisa ngethuba kubanjwa oonqevu ababezama ukuphanga ivenkile yakwaExact, kwisitalato Sutherland eMthatha Umfanekiso: Sinikelo Goqweni

LIMISELWE uMvulo weveki ezayo ityala
labarhanelwa ababini ababeyinxalenye yeqela ebelixhomisa kwivenkile yakwa Exact
eMthatha ngoLwesine weveki ephelileyo. Esisibini nguAndile Makhathini (30) noSifiso
Mngadi (44 ) ababanjwa kule venkile. Ugxa wabo ababekunye naye wadutyulwa
wasweleka ngamapolisa, ngelixa umrhanelwa wesine owabalekayo engekafunyanwa
ngamapolisa.

Esisibini sivele enkundleni yamatyala eMthatha
izolo.  Bajongene namatyala alithoba aquka
ukubulala, amahlanu okukhomba ngompu, elokuxhomisa kuxhotyiwe, nelokufunyanwa
nompu oneembumbulu ngaphandle kwemvume. Ingxelo yamapolisa ibika ukuba bonke
abarhanelwa  basuka kwilokishi yakwaMashu eThekwini. Esisibini khange
sibuzwe ukuba siyawavuma amatyala kusini na, koko badize ukuba baza kuzifunela
amagqwetha abucala. Icandelo lezotshutshiso licele ukuba elityala limiswe de
kuqosheliswe uphando lokufumanisa ukuba abachaphazeleki kwamanye amatyala
kusini na, kwaneedilesi zeendawo abahlala kuzo. NgoMvulo weveki ezayo
kulindeleke ukuba kuqalwe iingxoxo zesicelo sebheyile.

Akukacaci nokuba sele efanisiwe kusini na umrhanelwa
owadutyulwa wabulawa ngamapolisa kwesi siganeko.