Bawongiwe abafundi abamele iAlfred Nzo kuzwelonke

Abafundi kwisithili saseAlfred Nzo abawongwe ngeembasa ngokuzimisela kwabo kwezemidlalo. Umfanekiso: Umbhali Wethu

ABAFUNDI abatshatsheleyo ngokuzimisela kwezemidlalo kwisithili saseAlfred Nzo bawongwe ngeembasa ngoLwesihlanu kwitheko ebelisingethwe eUbuntu Craft kwaBhaca.

Eli theko beliququzelelwe licandelo lezemidlalo kwisebe lezemfundo kwisithili ngenjongo yokukhuthaza abafundi ukuba bayithathele ingqalelo imidlalo yesikolo ze bonyusele ikawusi nangakumbi.

Umququzeleli weli theko uZwelinzima Nonkonela uthe sininzi isakhono eAlfred Nzo koko sidinga ukukhuthazwa ukuze singatshabalali. 

Uthe isebe lezemfundo lineminqweno yokuphuhlisa ze livelise iintshatsheli zikazwelonke eziphuma kwesisithili. “Sinabantwana esele besuka kusimela kuzwelonke kwimidlalo efana nokubaleka, umlabalaba, igymnastics neengxoxo mpikiswano, yilo nto eynza ukuba sizingce namhlanje sibabonisa ukuba siyayonwabela imizamo yabo. Kaloku imfundo egqibeleleyo ihamba nezemidlalo,” utshilo uNonkonela.

Abanye abafumene iimbasa ngu Melani Zihle (14) wesikolo samabanga aphantsi kwaBhaca uZenith owenza igymnastics ofumene imbasa ezimbini yobuntshatsheli kwabasetyhini, nokuba ngowasetyini othe gqolo ukuzimisela kwimidlalo. 

U-Indiphile Dlesi (10) yena uwongwe njengembaleki yonyaka emva kokuzenzela udumo ngokubaleka ayokujika kwindawo yesibini kuzwelonke kwabangaphantsi kwe minyaka elishumi elinesibini kumgama ozimitha eziyi 1200. UDlesi uthe unqwenela ukufikelela kwizinga likaCaster Semenya, naye ayekubaleka eMelika.

Abaqeqeshi nabaphathi bamala maqela baxhamlile kwezi mbasa. UAnitha Mbali wesikolo iMajuba uzifumalene eyobuntshatsheli, njengomphathi qela lo mlabalaba elize nendawo yesibini kuzwelonke, emva kweminyaka lifikelela kwinqanaba likazwelonke. 

Uthe; “Ndivuya kakhulu ngale mbasa, akululanga ukuba ngumphathi qela. Siphume indawo yesibini kuzwelonke kulo nyaka, noko sinethemba lokuba kunyaka ozayo singaziintshatsheli siyiMajuba Primary.”

Isebe likhuthaze abantwana notitshala besikolo ukuba bazimisele bayikhuthaze imidlalo nanjengoko ichazwe njengene galelo kwindlela abaqhuba ngayo nasezifundweni.