Baxonkxa ikamva ngokukhumbul’ emva

UKevin Cole oyinzululwazi e-East London MuseumUmfanekiso: Siyanda Zakhe

Nawuphi na umntu ozingise ekuzuzeni ikamva eliqaqambileyo uthi ukuze afumane umfutho aqale aqiniseke ngembali engqonge ikamva elo lakhe.

Oku kuxhaswa liqhalo lamaXhosa lamhla mnene elithi “akukho qili linokuzikhotha umhlana,” elinentsingiselo ethetha ukuba nokuba ungaqiniseka kangakani ngekamva kukho abantu okanye izinto oye uxhomekeke kuzo phambi kokuba uzuze impumelelo.

Kunjalo nakulutsha oluzibiza iACTIVATE! Change Drivers. Olu lutsha lukhenkethe iindawo zaseMpuma Koloni ezifana neziko lembali laseMonti (East London Museum), iSteve Biko Centre eQonce kwaneFort Hare eDikeni – kuquka neendawo eziseRhawutini – lingcamla kubutyebi obuqulathwe yimbali yeli lizwe.

Utyelelo lolu lutsha kwezi ndawo beluquka ukushicilelwa kwenkqubo kamabonakude i-#Activating2030: A! Journey, eveliswa ngabakwa-Urban Brew Studios. Omnye wolu lutsha uBaxolise Dlali akawuvali umlomo yimbali equlathwe yiMonti. “Ndifunde ngembali yentlanzi yohlobo le-coelacanth. Abakhenkethi behlabathi baye beze eMonti ukuzobona le ntlanzi,” utshilo uDlali. Le ntlanzi icoelacanth yaqalwa ukugcinwa yi-East London Museum ngo1938, kwaye ithatyathwa njengeqhayiya lembali yeli lizwe.

Omnye wolu lutsha uPrince Charles uthe: “Utyelelo lethu lundifundise ukuba iMpuma Koloni ayilophondo leengqwele kuphela koko likwaqulathe imbali kwimingxilo eliqela efuna usondele kuyo uze uyazi.”