Baxwaxwe uMasualle abaxhasi bakaMabuyane

Amalungu eANC kumsitho karhulumente eNdevana eQonce UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

Umsitho karhulumente wokuvulwa ngokusesikweni kweziko eliseNdevana eQonce lokujongana nabo baphila nesifo sikagawulayo, ukhe waphazamiseka kancinane ngethuba abaxhasi bakaNobhala weANC ephondweni uOscar Mabuyane bexwaxwa iNkulumbuso uPhumulo Masualle.

 

Oku kwenzeke ngenjikalanga yangeCawe ngethuba uSekela Mongameli Cyril Ramaphosa ebetyelele kweli phondo ukuza kuzimasa imisitho eyahlukeneyo.

 

Ngethuba kusaziswa izitatanyiswa, amalungu eANC abegcwelise intente amamkele ngentlokomokazi uMabuyane ze amxwaxwa uMasualle ngethuba lokwaziswa kwakhe. Ekuxwaxweni uMasualle, amalungu eANC ajiwuzise ngokomfuziselo wevili izandla zawo emoyeni, uphawu olusetyenziswa ngamalungu alo mbutho xa efuna utshintsho kwisikhokelo.

 

Khange athathe thuba lide ekumxwaxweni uMasualle, ibelithutyana elingangomzuzu.

 

Oku kwenzeka ngethuba uMasualle noMabuyane kulindeleke ukuba baqubisane kwisikhundla sobuSihlalo kwiANC kwinkomfa ekulindeleke ukuba ibanjelwe eMonti ekuthambekeni kwale nyanga.

 

NguSekela Mphathiswa kwiiNkonzo zePosi nezoNxibelelwano uStella Ndabeni-Abrahams othe wacela amalungu eANC ebongoza “inzolo nembeko” ngethuba uMasualle ebezakwazisa isithethi sembeko uRamaphosa. Ngenene uMasualle uthethe ngaphandle kokuphazanyiswa ngethuba esazisa uRamaphosa.

 

Kodwa kumsitho weemvaba zamaZiyoni obubanjelwe eOrient Theatre eMonti ngokuhlwa kwangeCawe, uMasualle uxelele amaZiyoni namalungu eANC ukuba uRamaphosa “yinkokeli engathandabuzekiyo ekunokujongwa kuyo xa kufunwa inkokeli elandelayo yeANC”.