Bayafunwa abakhuphe imiphefumlo emithathu!

Kapa: Akhangela naphantsi kwezicithi amapolisa eli leKapa,
efuna abarhanelwa kwisiganeko sokubulawa kwabafana abathathu kwilokishi yaseNyanga kubusuku esibuvukayo. Imizimba yabafana abathathu abaphakathi
kweminyaka elishumi elinesibhozo, namashumi amabini ananye ubudala – ifunyenwe
kwisitalato iNtlangano kwilokishi yaseNyanga inamanxeba  okudutyulwa.

Othethela amapolisa kweli phondo leNtshona Koloni,  uKapteni Fredericks Van Wyk uthi,  “Amapolisa aseNyanga ave izithonga zompu,  ze aya kukroba nalapho afike afumana isithuthi
esiluhlobo lweJetta emhlophe ime esitalatweni ucango lomqhubi luvuliwe.

Athe akusondela afumana imizimba yabantu abathathu, omnye
kwisihlalo somqhubi,  omnye kwisihlalo
somkhweli ecaleni komqhubi,  logama
owesithathu ufunyenwe kumgama ozimitha ezimbalwa ukusuka kwisithuthi eso.”

Okwangoku akukabikho mntu ubanjiweyo kwaye unobangela wolu dubulo
awukaziwa,  amapolisa abongoza  nabani na onolwazi ukuba eze ngaphambili.

Ukanti uninalume  kaBuyisile
Mpuntshu Dawedi obeneminyaka engamashumi amabini ananye ubudala,  olelinye lamaxhoba esi siganeko,  ekwangumnini sithuthi ekufunyenwe kuso
imizimba,  uxelele oonondaba ukuba, “niyabona
indlela ahambe ngayo ichaza ukuba ibingumntu onjani.”