Bayagodola kubugxwayiba besikolo

Ukusukela ngonyaka ka1985 abafundi besikolo samabanga aphantsi iQingqa Mntwana eNgqushwa befundela kwisikolo esakhiwe ngeenkcenkce begodola xa kubanda, batshe lilanga mhla kushushu.

Eli tyotyombe limagumbi mathathu liyindawo apho abantwana abafunda uGrade R ukuya kuGrade 7 bachitha khona imini yabo. Umfundisi ntsapho kwesi sikolo ongavumanga negama lakhe uthi, abayazi into ebangela ukuba babe abakakhelwa sikolo kude kube ngoku.

“Yonke into yenziwa apha, sada saboniswa nomfanekiso wesikolo ukuba sizakuba njani, sanyukelwa lithemba, sisalindile kunanamhla,” utsho lo mfundisi ntsapho.

Esi sikolo sizinze kwilali yaseMakhahlane engekude kuyaphi ukusuka kwidolophu yaseNgqushwa.

Ukungabikho kootishala kwesi sikolo kubangela ukuba utishala omnye afundise amabanga amabini nangaphezulu.

“Mna ndifundisa abantwana ukusuka kuGrade 1 ukuya kuGrade 3, omnye utishala ufundisa ukusuka kwaGrade 4 ukuya kwaGrade 7, lo nto isishiya noxinzelelo olukhulu kakhulu,” utshilo uNgindana.

Omnye wabazali abathumela abantwana kwesi sikolo uNolandile Sitho, utyhola urhulumente wephondo leMpuma Koloni ngale meko. “Ngurhulumente lo ungasikhathalelanga apha kule ndawo, ngo2014 kwafika abantu apha besithi basuka kwinkampani yokwakha, basixelela ukuba ngenyanga kaOkthobha walo nyaka kuzakwakhiwa isikolo,” uthethe watsho uSitho.

Ngabantwana abangaphezu kwamashumi amane abathi bafundiswe kumabanga ahlukeneyo esi sikolo abaphuma kwilali yaseMakhahlane.

Isithethi sesebe lemfundo eMpuma Koloni, uMali Mtima uthe, bazakuyilandelela le meko.