Bayala ‘ukuthengisa’ umntwana kwisidlwengu senqununu

USAPHO lomfundi owadlwengulwa iinyanga ezine yinqununu yesikolo samabanga aphantsi eNgqamakhwe luthi sokuze “luthengise” ngomntwana walo ngokuthi lixolele le nqununu.

USiviwe Shosha, inqununu yaseBlythswood Junior, wabanjwa ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kwinyanga yeKhala ngezityholo zokudlwengula umfundi wesi sikolo oneminyaka elishumi elinesithathu.

Isithethi samapolisa aseGcuwa uKapteni Jackson Manatha uthi lo mfundi wadlwengulwa ukusuka ngenyanga yoKwindla ukuza kuthi xhaxhe ngenyanga yeKhala kulo nyaka.

Iingxelo zithi usapho lukaShosha sele luye kusapho lexhoba izihlandlo ezithathu licela ukuba ixolelwe le nqununu. Ngokokutsho kwesalamane sexhoba, usapho lakwaShosha lukwaxelele usapho lexhoba ukuba luza kumfundisa ade afike kwinqanaba leyunivesithi lo mfundi – ukuba nje angalamkela uxolo.

“Asilwamkeli uxolo lwabo. Ukulamkela kwakuthetha ukuba sithengisa ngomntwana wethu,” sitshilo isalamane sexhoba, esingenakusichaza ngenxa yokukhonkxwa ngumthetho okhusela amaxhoba odlwengulo.

Ngokwengxelo yosapho le nqununu ibiye imdlwengulele emzini wayo kwilali yakuNomaheya lo mntwana.

“Lo mntwana ukhathazwa sisifuba (asthma) kwaye ulanda iipilisi ekliniki rhoqo. Le titshala ibithanda ukumkhapha ngemoto xa esiyokuthatha iipilisi. Eli nyala lokumdlwengula liqale apho.

“Bebesithi xa bebuya ekliniki, le titshala imthathe imse kumzi wayo ifike imdlwengule. Maxa wambi ebeye amdlwengule phambi kokuba ayokulanda iipilisi. Xa emdlwengule phambi kokuya kulanda iipilisi, ebeye amxelele ukuba makangabisaya ekliniki,” kutsho isalamane sexhoba.

Iingxelo zosapho zikwadiza ukuba le titshala ibiye imnike imali lo mfundi, izama ukumvala umlomo.

Ngenxa yoku, olusapho luthi lufuna ubulungisa ngokuxhatshazwa komntwana walo.

“Nokuba silambe kangakanani sokuze sivume kucelwe uxolo kuthi ngenxa yokuba kusithiwa umntwana uzakufundiswa eyunivesithi. Ukuba asinamali yokumfundisa, urhulumente ukhona,” kutsho isalamane sexhoba.

Ngethuba evela enkundleni kwiveki ephelileyo, uShosha uye wayalelwa ibheyile. Kulindeleke ukuba avele kwakhona enkundleni ngomhla wamashumi amabini anesixhenxe kule nyanga.