Bayalamba abafundi eWSU abangade bafumane isabelo sabo!

Kubenzima ukuba izithuthi zihambe ngale ntseni ngenxa yabafundi baseWSU abavale indlela ngale ntsasa: UMFANEKISO: DoT.

Kubenzima ukuhamba zama ngxi iimoto ngentseni yangoLwesibini ngethuba abafundi beWalter Sisulu University kwikhampasi eseMthatha bevale iNelson Mandela Drive nethe yasokolisa abaqhubi kuhola wendlela uN2, beqhankqalaza ngeenjongo zokubonakalisa izikhalo zabo eziquka ukungade kungene kwemali yabo yenkxaso uNSFAS.

Abafundi bathi banamatyala abawenzileyo bejonge imali, bathi oku akubaphathi kakuhle bayalamba, baqhube bathi ziyaqengqeleka iinyanga ingade ingene imali. Bathi uninzi lwabo bengabafundi eWSU luxhomekeke kule nkxaso-mali.

Umfundi oncokole neliphephandaba I’solezwe lesiXhosa, uthi unobangela woku ukusukela ngenyanga kaJuni oko kuthe kwatshintshwa indlela yentlawulo okanye inkqubo ebikade isetyenziswa eyokuba imali ingene ngqo emntaneni, kubekho amagingxigingxi. Uthi abanye kuthwe ababhalisekanga nto leyo yenza bangakwazi ukude bayifumane.

Omele abafundi eWSU eMthatha uAnelisa Silangwe uthi mininzi imingeni abajongene nayo njengoko isaziwa into yokuba abafundi abaninzi eWSU abathathintweni uninzi luxhomekeke kwesi sibonelelo senkxaso-mali. Uthi anokubalula ngolu suku yingxaki yemali engafakwayo nguTeletech le nqkubo intsha ingenileyo yentlawulo.

IKhampasi eseGcuwa ngokwengxelo ayikazibandakanyi nolu qhankqkalazo.

Isithethi seSebe lezoThutho noKhuseleko eMpuma Koloni uUnathi Binqose uthi lo mkhuba uyaphazamisa ingakumbi xa abantu benezikhalazo nezozikhalazo zingenanto nakwenza nezendlela. Isebe lixolisile kubasebenzisi bendlela lisithi amagosa weSebe ayile kubaqhubi ukuthomalalisa.