Bayazenzela kwiinkomo zelali abafundi eFreemantle

Zinkomo ezingaphezu kweshumi ezityiwe ngokungekho mthethweni ngabafundi besikolo samakhwenkwe iFreemantle Boys High eCacadu ukusukela ngonyaka ka2015.

Ingxelo ithi abafuyi beenkomo kwilali eziquka iDophu, Bangindlala naseCacadu baxhalabile ngenxa yokonyuka kwamanani okuduka kweenkomo zabo.

Inqununu uVuyisile Cele uthi uyazazi iziganeko zokuxhelwa kwenkomo zabantu ngabafundi besikolo sakhe.

“Le ngxaki ayenziwa ngabafundi bethu bebodwa apha, iyakhula xa kukho abafundi abaphuma kwezinye izikolo, phantsi kwale nkqubo yesithili saseChris Hani, kuye kudityaniswe abafundi abaphuma kwizikolo ezilishumi elinesithandathu,” uthethe watsho uCele.

Lo kaCele ubongoze abahlali belali ezichaphazelekayo ukuba bathathe uxanduva lokwalusa iinkomo eziyabula kwiindawo ezingafanelekanga.

“Kuza kunyanzeleka ukuba kumiselwe igqiza eliza kuquka thina sonke, abafuyi, amapolisa nesikolo kuliwe nayo le ngxaki, kuba yonke le nto ingcolisa igama lesikolo sethu,” uthethe watsho uCele.

Ingxelo ithi aba bafundi basebenzisa ibhedi ezindala ukoja ezi nkomo, besithi bazilela igama elibizwa ngaso esi sikolo (Nomentele) nangona lingengomntu nje.

Othethe egameni lamapolisa ala ngingqi uKapteni Namhla Mndleleni, uthi akukho matyala avuliweyo ngamapolisa nangona zisaziwa ezi ziganeko ngamapolisa.

“Amapolisa anolwazi lokutyiwa kwezi nkomo ngala makhwenkwe, kodwa akukho tyala likhe lavulwa ngabahlali malunga noku, uphando lwethu kutshanje alufumananga ziphumo zihle,” utshilo.

ULandile Zuba uthi baxhalabile ziziganeko zokutyiwa kweenkomo zabo ngabafundi baseFreemantle.

“Abantu abazixeli ezi nkomo xa zingabuyanga, abaxeli nasemapoliseni kuba benethemba lokuba ziza kuphinda zibuye kwakho, yinyaniso le yokuba azixelwa,” utshilo.

Iphondo leMpuma Koloni lelinye lamaphondo achazwe ukuba awazichazi iziganeko zokulahleka kwempahla equka iinkomo emapoliseni.