Bayazisola ngokuzimanya noonqevu beselulutsha

Olwethu Dumke (28), Ayabonga Mbawule (26), Ntuthuzelo Sidimba (25), Lubabalo Mazomba (24), Simamkele Qewelane (25)

KAPA: Iziphene zemikhwa yokukhula kwabantwana ziye zibachaphezele xe sele befikelele kwizinga lokufuna ingqesho. Amadodana asixhenxe asaze ngobuso elizweni kwingingqi yaseGugulethu acebisa ulutsha ingakumbi abantwana abangamakhwenkwe ukuba badlalele kude kwimilo yamaqela yemiguvela kuba oko kungabeka ubomi babo ezingxakini xa sele bebadala ntoleyo ingathatha ithuba phambi kokuba ilungiseke kungenjalo bafumane izisombululo kwiingxaki abokuthi bajamelane nazo.

Oku kulandela emva kokuba la matyendyana ahlala iminyaka emine entolongweni engekagwetywa ze kunyaka wesihlanu bafumana isigwebo seshumi elinesihlanu seminyaka emva kokufunyanwa benetyala lokubulala umntu ngonyaka ka2013. Kungokunje umnqa womele ephinini kuba kunzima ukuba bafumane imisebenzi nanjengoko amagama wabo evela kuluhlu lwabo bophula umthetho, inkala ixinge elityeni kuba kungokunje benyuka inkalo kwezomthetho bezama ukucima amagama wabo ukuze bakwazi ukufumana imisebenzi. Elinye kula maxhoba labanjwa ngethuba lisenza unyaka walo wesibini kwiyunivesithi yobugcisa kweli leKapa, iCPUT ngonyaka ka2013.

“Udadewethu omdala kunam wafa isiqaqa, akazange aphinde avuke kanti kukunabela kwakhe uqaqaqa xa ndathi cakatha umcondo kwikhaya lam kwekaCanzibe kunyaka ophelileyo ngethuba ndiphuma entolongeni emva kokuchitha phantse imiyaka emihlani ndikwezimnyama izisele” utshilo uSimamkele Qwelane (25) omnye wala matyendyana asixhenxe. Udadewethu wayecinga ukuba akanaze aphinde andibone. Into yokubanjwa kwam yamnqumlela ubomi.”

La matyendyana azibona sele esemgibeni kunzima ukuphuma emva kokuba yinxalenye yamaqela yoonqevu ngethuba befunda kwizikolo zamabanga aphakamileyo eGugulethu. Aba badiza ukuba yayingezonjongo zabo ukuba bangene kumadabi wokulwa wamakhwenkwe koko babezikhusela nanjengoko betyhola ngelithi babehamba nzima ukuya esikolweni bezizisulu zamanye amakhwenkwe; kulapho badiza ukuba bathatha izigqibo zokuba baziphindezele ngokuthi baphindise ngezithonga zezigalo kanti kulapho bazinqikela ilitye elineembovane. La magatyana adiza ukuba azibona sele ebanjwa ngezityholo zokuhlatywa kubulawe omnye owayekwiqela elalichasene nabo, nabadiza ukuba bona babengekho mhla kuhlatywa ze kubulawe umfi.

Kungokunje la madoda asixhenxe acela nabani na onokukhawulelana nabo kule ngxaki bajamelene nayo ukuze kuhlanjwe amagama abo khon’ ukuze akwazi ukufumana imisebenzi basebenzele abazali babo nabazibona sele bentyumpantyumpeka ematyaleni bezama ukuhlangula bona entolongweni.

Ngo2017, emva kokugwetywa kwabo, bathatha isigqibo sokubhena kwityala lokubulala ababefunyaniswe benalo nalapho baphuma betshaya emva kokuba kungazange kufunyanwe bungqina bubambekayo. Bakhululwa kunyaka ophelileyo kwekaCanzibe de kube ngoku basekuluhlu labo bophula umthetho.

“Mna andikaxoli kunangoku kuba utata wakhetha ukubhaca ebaleka oomatshonisa kwimali awayezibolekile ukuzama ukundifunela amagqwetha ukuze ndibe ndiyakwazi ukubhena kwityala endandigwetyelwe lona lokubulala,” utshilo uAyabonga Mbawule (26).

“Ngelishwa ezizikhalazo aziweli phantsi komgaqo-nkqubo weIPID ndingacebisa ukuba abatyholwa bafumane ingxelo ebhaliweyo kwinkundla yezibheno engqina ukuba ityala labo lokubulala lachithwa ngokusemthethweni ze lo mbalelwano bayigqithisele kwisikhululo samapolisa esasiqhuba uphando,” ucebiso ngelitshoyo uNjengele Johan Brand, wamapolisa eNtshona Koloni. Nalapho adize ukuba ezi nkcukacha kufuneka zithunyelwe kwiziko lolwaphulo-mthetho ePitoli ukuze kuhlanjwe amagama wabo.