Baza konwabela i047 noVusi Nova kwiqonga laseMonti!

Iqela lomculo i047

UCWAMBU lweengoma ezithandwayo ze-047 ezifana no-Ubuhle, Forever, Sthandwa sam, Wen’ ungowam – ziza kube zidaniselwa ngabathandi beli qela eMonti kwiveki ezayo.

Eli qela laseMthatha liza kube liseGuild Theatre kuLwesihlanu we27 kweyeKhala 2018, liphehlelela icwecwe lalo elitsha nelokuqala elithi Wen’ Ungowam.

Iqela i-047 liqela elenziwe ngamagatyana amathathu aseMthatha uNgcali Mendu, Lihle Baleni noSihle Mdaka nabaphakathi kweminyaka eyi20 neyi22.

Aba badibana kwiminyaka emihlanu eyadlulayo baze bazakhela iqela i047. I’solezwe lincokole noNgcali Mendu olelinye lamalungu amathathu weli qela, nosixelele ngokuza kuqhubeka eMonti.

“Sisungula icwecwe lethu elithi Wen’ ungowam eGuild Theatre eMonti, siza kube size nobumnandi kubathandi nabaxhasi bethu.”

Icwecwe eli, nelikhutshwe ngowe21 kuCanzibe 2018, lineengoma zothando ezilishumi elinesibini.

UVusi Nova, imvumi eyaziwayo eyanika i047 ithuba lokugqamisa isakhono sayo, uza kube etsholoza kweli qonga laseMonti.

“UVusi Nova, uBekezela noBongani Radebe esisebenze nabo kweli cwecwe baza kube bekhona betsholoza nathi eqongeni,” kutsho uMendu.

UMendu ukwadize nokuba baza kuya naseMthatha kungekudala apho basilole khona isakhono sabo sokucula.

UMendu, uBaleni noMdaka badibana kuMiss Mthatha Teen kwiminyaka emihlanu eyadlulayo. Balubona usuku abadibana ngalo njengosuku lokuzalwa kwe-047.

“Saye savaleleka kwelo holo lalinomsitho lowo, salala apho. Saye sahlala ngokucula ubusuku bonke, sayithanda indlela esicula ngayo xa sidibene,” kubalisa uMendu.

Uthi ukudityaniswa kwabo noVusi Nova eRhawutini kwafezekisa amaphupha abo okubaliqela elaziwayo.

UMendu wenza izifundo zoKhenketho noLawulo eRosebank College, ze uBaleni enze izifundo zeLogistics kwiYunivesithi yaseRhawutini (UJ) ngelixa uMdaka exakeke zizifundo zobuNjineli kwezoMbane eCentral Joberg College.

Eli qela lithembise abathandi balo baseMonti ngobusuku bomculo omyoli.

Amatikiti afumaneka eComputicket ngeR200 ukuze eleVIP libize iR300.