Bazakubhalisela ukuvota abemi beli kumazwe angaphandle

Bazakubhalisela ukuvota abemi beli kumazwe angaphandle.

Abemi boMzantsi Afrika abahlala okanye abasebenza kumazwe ehlabathi baza kufumana ithuba lokubhalisela ukuvota kule mpelaveki.

Ongumlawuli weKomishini ejongene nonyulo kweli (IEC) uSy Mamabolo uqinisekise ukuba amalungiselelo oku sele ehambele phambili.

“NgoLwesihlanu bonke abantu belizwe loMzantsi Afrika abakumazwe ehlabathi bazakufumana ithuba lokubhalisela ukuvota,” kutsho uMamabolo. Le Komishini yambethiswe amandla ngoko mthetho ukuba iqinisekise ukuqhutywa kolonyulo kweli ngaphandle kwengxaki.

“Asithandabuzi ukuba amagosa wethu alungise ngokwaneleyo ukuqinisekisa ukuba abantu belizwe loMzantsi Afrika bayalifumana ithuba lokuvota,” kutsho uMamabolo.

Ilizwe loMzantsi Afrika lilungiselela ulonyulo lukazwelonke nolamaphando kulo nyaka ngeenjongo zokungenisa isikhokelo esitsha kuburhulumente.

“Imizi yozakuzo yeli loMzantsi Afrika kuwo onke amazwe ehlabathi anabantu belizwe loMzantsi Afrika, izakuvula ukusukela ngentseni ngoLwesihlanu ukuze babhalise abantu,” kutsho uMamabolo.

Rhoqo xa kuzakuvotwa imizi yozakuzo yeli ekumazwe ehlabathi iqalisa tanci ukunika abantu boMzantsi Afrika ithuba lokuba babhalisele ukuvota.

“Abona bantu kumele ukuba bathabathe inxaxheba ngamandla ngabo batshintshileyo kwiindawo ebebehlala kuzo besiya kuhlala kwezinye iindawo, nabo bafuna ukuqinisekisa ukuba basavela kuluhlu labavoti,” uhambisa atsho uMamabolo.

Kulindeleke ukuba abantu baphinde babhalise kwakho kweli loMzantsi Afrika ngomhla wesithathu ukuya kumhla wesine kwinyanga ezayo.

Ilizwe loMzantsi Afrika liyaphithizela, ngoku kodwa iinkokheli zopolitiko zizama ukucenga abantu ukuba bavotele imibutho yazo.

Iimpazamo nobutyhakala bemibutho emidala efana neANC ikhokelele ekuzalweni kwemibutho emininzi ephikisa iinkqubo zikarhulumente. Umbutho weMK Party kaJacob Zuma uthi makutshintshwe umgaqo siseko welizwe loMzantsi Afrika.