Bazakuhleka batsarhwe eMonti!

Skhumba

UKUHLEKA lelona chiza lilungileyo lokothula imithwalo neenkathazo eziza nobomi bethu.

Yiyo loo nto abakholelwa koko bazakube bebuthelene eMonti emva kweentsuku zePasika. Kaloku iqhula elithandwayo ngabahli baseMonti, uSkhumba Hlophe, uzakube ebuyela eThe Venue eHemingways eyokuhlekisa abantu.

Kweli tyeli, uSkhumba usiphathele ubusuku bakhe bokonwabisa abantu iSkhumba Hlophe #1stOfAll, nezakuthatha ikubeke kumabali wokukhulela elokishini.

Ubusuku bangoLwesihlanu, 28 Tshazimpuzi 2017, iyakube ibubusuku obumnandi kubathandi bokuhleka nokuhlekiswa. USkhumba ngomnye wamaqhula anesiphiwo kweli lizwe. Oku ukubona kakuhle xa eqhula kwinkqubo yeBrakfesi kwiKaya FM rhoqo ngeentsasa zangoLwesihlanu, aphinde enze njalo kwinkqubo yakhe yeSABC 1 i-#TBTon1.

Kunyaka ka2016, imisebenzi kaSkhumba yabangela ukuba awongwe ngeSavannah Comics Choice Award kwibakala leFlying Solo.

UManejala kwicandelo leentengiso eHemingways, uNeville Austin, uphefumle wenjenje ngale nkqubo kaSkhumba: “Sichulumancile kukuphinda samkele uSkhumba Hlophe kwakhona eHemingways. Ukugqibela kwakhe kweli qonga waba nenkqubo eyimpumelelo kakhulu. Iinkqubo zakhe zihlala zitsala abantu kwaye oko sikulindele nakule intsha,” utshilo.

Amatikiti aqala kwiR150 eComputicket. Amasango avulwa ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa, ze inkqubo iqale ngentsimbi yesibhozo.