Bazakulima kumzi kaMandela

Banikwe ithuba lokulima abafundi abangamashumi amathandathu anesixhenxe, ngokunikwa izitiyana kwikhaya lakwaMandela eQunu, ngenjongo zokuthabatha inxaxheba kumhla wokukhumbula ukuzalwa kukaNelson Mandela ozakubanjwa ngoMvulo.

Abafundi abaphuma eMilton Mbekela nase-St Johns, banikwe imihlatyana kwigadi yeli khaya ukuba balime bavelise ukutya lusapho lakwaMandela, libambisene nesebe lezolimo nophuhliso lwamaphandle kunye nenkampani evelisa izithole iSakata.

Othethe egameni lekhaya uNdaba Mandela, uthi benza oku beqhubela phambili umzila kayisemkhulu.

“Aba bantwana bazakutyala ezi zityalo ukuze kuvele ukutya bakuthengise ibe yeyabo ingeniso, kuba utatomkhulu wasifundisa ukwenza okulungileyo ngamaxesha onke,” uchaze oko uNdaba.

Ilizwe loMzantsi Afrika likwiphulo lokuqhuba imibhiyozo yokukhumbula umhla wokuzalwa kukaMandela ngoMvulo.

Umbutho wezizwe ezimanyeneyo wavumelana ngaphandle kwengxaki ukuba umhla weshumi elinesibhozo kuJulayi ubengumhla weholide kwihlabathi ukunika imbeko kule ngwevu.

Ukanti inani labafundi abangamashumi amathandathu anesixhenxe, lihambelana neminyaka awathi lo kaMandela wachitha iminyaka engama-67 kwinkonzo yoluntu, yiyo lo nto uluntu lucelwa ukuba luchithe imizuzu engama-67 nangaphaya lusebenzela uluntu.

UNdaba uzibophelele ukuba uzakujikeleza ekhangela indlela zokuqinisekisa ukuba eli phulo liyaqhubeka ngaphandle kwengxaki.

“Sijonge ukucela imali egameni leli phulo ukuze sinike umfundi ngamnye kwaba, imali ephaya kwishumi lamawaka eerandi, amawaka amahlanu azakunceda umfundi ukuze amawaka amahlanu ancedise isitiya esi ukuba sikhule,” utsho uMandela.

Izityalo ezisetyenziswe apha zisuka kwinkampani yakwaSakata evelisa izityalo kwihlabathi kwaye zichazwe ukuba zisemgangathweni.

Othethe egameni lale nkampani uPaul Ntshabele uthi, inkampani yakwaSakata inembali yokuguqula impilo zabantu ehlabathini ngokubanika izithole batyale ukuze baphile.

“Eli lizwekazi laseAfrika linomhlaba omninzi ongalinywanga xa silithelekisa namazwe amaninzi esisebenza nawo kwihlabathi, senza oku ke ngenjongo zokuqinisekisa ukuba kuveliswa ukutya emhlabeni,” uthethe watsho uNtshabele.

UMphathiswa wophuhliso lwamaphandle uMlibo Qoboshiyane uthi, isebe lakhe lizakuqinisekisa ukuba eli phulo liqhubeka ngaphandle kwengxaki.

“Amaphulo ethu onke aphantsi kweliso elibanzi lamagosa ethu, ngaphandle koko sinemali kulo nyaka mali esiyibeke bucala ukuba ijongane namaphulo anje,” utshilo uQoboshiyane.