Bazakuxhamla kwingeniso yesikhumba sehlosi

Abahlali bakwaNdwayana eNgqushwa emva kokubulala ihlosi

Abahlali bakwaNdwayana eNgqushwa abazingele babulala ihlosi kutshanje banethemba lokwenza inzuzo ngesikhumba senkunzi yehlosi abalibulele kule lali, kodwa oku kugqitywe ukuba mayibe yimhemhe yakwamkhozi.

KuLwesihlanu weveki ephelileyo, abahlali bakwaNdwayana balizingele ngezinja zabo balibulala ihlosi ekudala lisitya imfuyo kule lali ukusukela oko lalibonwe ngenyanga yeSilimela kulo nyaka.

Abahlali bathi eli hlosi, ekukholeleka ukuba litye imfuyo ephaya kwikhulu efana neebhokhwe, iigusha neenkomo, libulewe ngokurhangqwa zizinja kwanegquba lamadoda okuhlala.

Akucaci ukuba liphuma kowuphi umyezo wezilwanyana eli hlosi nanjengoko lowo ukufutshane karhulumente, iDouble Drift Game Reserve, kuvakala ukuba awugcini mahlosi.

Isikhumba salo kugqitywe ukuba makungathiwa paha ukuba sithengiselwa bani nanjengoko ngokwesibhengezo sikaMphathiswa weMicimbi yezeNdalo uEdna Molewa, kungekho semthethweni ukuzingelwa kwehlosi. UMolewa ubhengeze ekuqaleni kwalo nyaka ukuba uyakutshutshiswa ozingela ihlosi eMzantsi Afrika kuba esi sisilo esincipha ngendlela engummangaliso kweli lizwe ngenxa yexabiso lesikhumba salo esivathwa ziinkokeli zomthonyama. Iinkonzo ezifana naleyo kaShembe, nezinye iinkonzo, isikhumba sehlosi sibaluleke kakhulu kuzo.

Umhlali wakwaNdwayana, ongavumanga kuchazwa, uthe: “Ihlosi silibulele into esingazuthetha ngayo sisikhumba ukuba siphi. Khumbula ukuba kudala lisihlupha eli hlosi kungekho mntu usihlangula kulo.”

ULindile Mbilana (72) wakwaNdwayana uthi uhlaselwe leli hlosi ngomhla wesibhozo kule nyanga emva kokuba eqaphele ukuba litye iibhokhwe zakhe.

“Ndiye ndaxelela abantwana ukuba bayokuthatha ikiliva sizokuthutha iibhokhwe ezi zihlaselwe leli hlosi. Xa sisaxakekile sifaka ezi bhokhwe ekiliveni ivele yegqi le nkunzi yehlosi yandibamba phantsi kwekhwapha ndayokuwa.

“Emva kokuba lindiwisile liye laya kwizinja zam lazitya kodwa zabaleka. Belifuna nokuhlasela abantwana bam kodwa baye babaleka. Ndithe xa ndizama ukuvuka kwakhona, laphinda landitsibela apha kumzimba ongentla ndaphinda ndawa. Ndisinde ngokuthi ndibaleke,” utshilo uMbilana.

UMbilana uthi le nkunzi yehlosi itye iibhokhwe zakhe ezingaphaya kweshumi elinesihlanu. Uthi asinguye yedwa bakhona nabanye abatyelwe imfuyo leli hlosi.

Nangona nje inkunzi ibulewe, lo kaMbilana uthi into exhalabisayo kukuba kukho imazi yehlosi ebonwe eGlenmore, ilali ekufuphi kwaNdwayana, ihamba nabantwana bayo. “Ndiyavuya lide labulawa kodwa ingxaki yile mazi ingekabulawa, nantso inkxalabo yam,” utshilo uMbilana.