Bazakwenza ntoni ngo-2017

Minnie Dlamini (Umdlali nomsasazi kamabonakude)

BendiseKapa, ndigcakamewele ilanga, ndigqibe kwelokuba nditshintshe isicwangciso, andaya eThekwini ngeli xesha. Kwiinkumbulo zika-2016 ezigqamileyo kum kukuba ngumphathi-nkqubo kumawonga eAfrica Magic wabo bakhethwe ngababukeli besi sikhululo sikamabonabokude kwakunye naweSAFTA kwixeshana nje elingangeeveki ezimbini, yayilithuba lokuzingca kwisakhono sam. Kodwa eyona nto iwenzileyo unyaka wam ibe kukuzibophelela kwisicelo somtshato. Ithemba lam kukuba unyaka ka-2017 ubengcono kunoka-2016 kwiindlela ngendlela.

Khuli Chana (Imvumi yomculo weRap)

Ndizakuzibeka endaweni efanelekileyo njengenkokeli kushishino lomculo, ndikwazimisele ukuvelisa iimvumi ezintsha, ndiziphuhlise. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ndizimisele ukutyelela kumazwe ngamazwe ngelokwakha iinkumbulo namalungu osapho lwam.

Pearl Thusi (Unobuhle okwangumdlali nomsasazi kamabonakude, kwakunye nokanomathotholo)

Ndizimisele ukuba nonyaka ongekho sematheni nezihlobo kwakunye nabo ndibathandayo. Kuninzi okwenzekileyo ebomini bam nasemsebenzini. Ndizibophelele kwisicelo somtshato nendoda yamaphupha am, ndazuza nethuba lokusebenza kwesona sixeko ndisithandayo kumazwe aphesheya, kwinkqubo kamabonakude edlala kumazwe ngamazwe. Ndingatsho ukuba unyaka ka-2016 ibingowokufezekiswa kwamaphupha am. Ndiziva ndisikelelekile. Andizenzi izicwangciso zonyaka. Izicwangciso ndizenza xa kufanelekile ngokuhamba konyaka. Xa kukho into ofuna ukuyitshintsha ebomini bakho thatha isigqibo ngelo xesha. Ndingumntu owenza izinto ngelo xesha.

Babes Wodumo (imvumi)

Bendisebenza ngosuku olwandulela unyaka omtsha, ndicula kwimisitho emine eyohlukeneyo. Iinkumbulo endinazo ngo-2016 kukubona indlela othe wamkelwa ngayo umculo wam, abantu bawamkele ngendlela ethe yatshintsha ubomi bam. Ndiyathemba ukuba ngo-2017 icwecwe lam uGqom Queen, Volume One lizakuzuza imbasa yePlatinum ngokuphindaphindeneyo. Kuyokundonwabisa oko kwaye kuya kulinyusa izinga lam emculweni. Ndinombulelo kwabo bandinika inkxaso.

Liesl Laurie (Owayesakuba nguMiss South Africa)

Into endiyikhumbula ngakumbi ngo-2016 yaba kukutyunjwa njengonozakuzaku wemveliso yakwaVichy, nokuba ngumkhaphi oyintloko nengqina kumtshato womhlobo wam. Andizenzi izicwangciso zonyaka, kuba ndiphila ngokukhokelwa nguThixo.

Jessica Nkosi (Usaziwayo kamabonakude)

Ukusasaza inkqubo kamabonakude ethi, Our Perfect Wedding (OPW) kube nezona nkumbulo kunyaka ka-2016. Ibe linyathelo elisuka kwinto ebendiyiqhelile yokuba ngumdlali kamabonakude, ibe ngummangaliso wento. Bendonwabile kuyo yonke imisitho endithe ndakuyo. Ngo-2017 ndifuna indima emandla ngakumbi edibanisa ukusasaza kumabonakude nokudlala kwinkqubo zikamabonakude. Ndifuna ukwenza lo nto izakundivuyisa.

Craig Urbani (Umdlali kamabonakude)

Ndizakuchitha ixesha elingangeveki nabahlobo bam ababuya phesheya, eMonti! Ndifunde eMpuma Koloni kodwa ndagqibela kudala ukuya phaya.

Into endiyikhumbula ngakumbi ngo-2016 yaba kukutsalelwa umnxeba undazisa ukuba ndifumene indima kumdlalo kamabonakude othi Scandal. Ndiyabulela! Ndiyabulela! Ndiyabulela!

Izicwangciso zam zonyaka omtsha ziquka ukuzibandakanya kokwenzeka ngoku!!! Ndinciphise nokusela iCoke Zero!!!